לתרומות לחץ כאן

שאלות שונות גר אצל הוריו

שאלה:

שלום כבוד הרבנים

אני נמצאת כרגע בתהליכים מתקדמים של גיור אורתודוקסי כדי להפוך להיות יהודיה כשרה ושומרת מצוות שזה בינתיים חלום חיי
למרות שאני כבר מבינה די הרבה בהלכות השונות ומה מותר ומה אסור עדיין יש דברים שאני לא כל כך סגורה עליהם ולכן הייתי רוצה להתייעץ פה עם אחד הרבנים לגבי מספר שאלות שעליהן אני אשמח לקבל תשובות:

1. בימי הקיץ החמים האם מותר לישון עם חולצה קצרה ומכנס קצר במידה והחום הוא בלתי נסבל ומפריע לי להירדם? [כמובן שאני לבד בחדר השינה]
2. האם מותר לרכב על אופניים בשבת? יש לציין כי באופניים שלי אין פנסים
3. במידה ושכחתי להכין חתיכות של נייר טואלט לפני השבת האם מותר לי להשתמש בהורים שלי כגויים של שבת ולבקש מהם לעשות את זה עבורי?
4. האם אחרי הגיור יהיה לי עדיין מותר לגעת באבא שלי כלומר לחבק אותו ולנשק אותו למרות שאני אהיה יהודיה והוא נשאר גוי?
5. האם מותר לי להשתמש בהורים שלי כגויים של שבת כמובן בצורה יפה או שזה לא מכובד?
6. בינתיים אני גרה עם ההורים שלי ואין לנו מזוזה על אף דלת וגם לא על דלת הכניסה הראשית האם אני חייבת לקבוע כבר עכשיו מזוזות בבית או שרק אחרי שאני אסיים את תהליך הגיור אני אהיה מחוייבת לכך? כמו כן האם זאת מצווה לנשק את המזוזה כשעוברים דרכה? לפני כמה ימים התחלתי לנשק את המזוזה בכל מקום שאני עוברת דרכה
7. שמעתי מחברה שאחרי הגיור יהיה אסור לי לקרוא להורים שלי אבא ואמא אלא רק בשמם הפרטי מכיוון שאני כבר לא אהיה מייוחסת להם האם זה באמת נכון?
8. האם מותר לאמא שלי לאפר אותי בשבת? במידה ואני לא מספיקה להתאפר לפני כניסת השבת

תודה רבה כל טוב לכם ושתזכו למצוות

תשובה:

1. יש להיות בצניעות גם בחדרי חדרים, [ורק במקומות המיועדים לרחצה מותר להיות באופן זה].

2. אסור.

3. מותר, אם אין שם מים שאפשר להתנקות עמם, ולכתחילה עדיף לומר שיעשו זאת בשינוי, ואז אף אם יעשו בצורה רגילה אין בכך איסור.
4.מותר.
5.אין מניעה מצד הל' כיבוד אב, אולם יש הלכות רבות בדיני אמירה לנכרי, וצריך לדעת את הלכות אלו כדי לדעת מתי מותר ומתי אסור.
6.אם הדירה של ההורים, ואת רק אורחת אצלם, דהיינו שאין לך חדר מיוחד החדר פטור, אולם אם זה חדר מיוחד שלך ואת נמצאת בו בקביעות יש לקבוע מזוזה, אלא אם כן ההורים לא מסכימים לכך, שאזי את פטורה.
7. על הגר מוטל לנהוג באביו ואמו מקצת כבוד, והיינו כל דבר שמנהג העולם לראות בזה כבוד אין לו לעשות היפך זה, ולכן כיון שמנהג העולם שלקרוא לאבא בשמו הפרטי מראה על פחיתות כבוד, צריך לקרוא להם אבא ואמא.
8.לא.
9. אולם בכל אופן צריך לדעת שמקום הטבעי של היהודי הוא בין היהודים.
מקורות:
1. שו"ע או"ח סי' ג ס"ב "לא ילבש חלוקו מיושב (טור) אלא יקח חלוקו ויכניס בו (ראשו) וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מכוסה. – סעיף ב – אל יאמר: הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו.
2. איסור נסיעה באופניים, הוא גם משום חשש תיקון מנא, וגם משום שמא יצא חוץ לתחום, וגם משום עובדין דחול, ולכן אין זה משנה אם יש בו פנסים או לא, ראה בכ"ז שמירת שבת כהלכתה פרק טז סי"ז ובהערה נב, ובילקוט יוסף (או"ח חי"ב סי' שלו ס"ג) שו"ת מים ההלכה (מצגר, ח"א סי' מ), ובשו"ת אהלה של תורה (אריאל, ח"ב סי' מח אות ג)
3. כיון שיש דיעות המקילים בזה בפרט ע"י שינוי מותר במקום צורך זה ע"י אמירה לנכרי, ואמנם בברית עולם (אמירה לנכרי ס"ג סט"ו) כתב לאסור אפילו ליהנות מנייר שגוי עשה מעצמו לצורך ישראל אולם בשש"כ פ"ל הערה כ"ג כתב להסתפק בזה, ונראה דנוטה להקל בזה, וכן העלה הגר"ע יוסף שליט"א (ילקוט יוסף שבת ב סי' שז סמ"ט הערה נב), ארחות שבת (פי"א סכ"ב) לומר להם לעשות בשינוי ואז אף כשיעשו באופן רגיל אין איסור.
4.ראי כאן.
6. בית של גוי פטור ממזוזה אולם השואל בית או חדר מגוי ואין שם חשש איבה, חייב במזוזה. אך זה דווקא אם החדר שאול לגמרי אך אם הוא חדר של הגוי והישראל רק שוכן שם במיטה ומשתמש בחפצים אין זה שאלה על החדר אלא על החפצים ופטור ממזוזה. עי' שו"ע סי' רפו סכ"ג וש"ך ס"ק כט.
7. עי' שו"ע יו"ד סי' רמא ס"ט "גר אסור לקלל אביו העובד כוכבים ולהכותו. ולא יבזהו, שלא יאמרו: באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה", ומשנ"ת בפנים כן נראה מדברי האגרות משה (יו"ד ח"ב סי' קל).
8. כפי שכתבנו צריך ללמוד הלכות אמירה לנכרי כדי לדעת את כל כללי ההלכות, ואולם בנוגע לשאלה זו, כיון שאסור להתאפר בשבת, גם אסור לומר לנכרי לאפר אותך בשבת.
9. שו"ת אגרות משה (שם), ילקוט יוסף (הלכות כיבוד אב ואם פ"ו סי"ז.
רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. יישר כח.
  אם אפשר לדעת מה המקור שגוי בתהליך גיור חייב במזוזה ? והאם אחרי שהוא מתגייר צריך להסירה ולקובעה שוב בלא ברכה או עם ברכה ? בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

 2. ברור שגוי לא חייב במזוזה גם כשהוא בהליך של התקרבות, השאלה היא אחרת, האם מותר לו לקבוע מזוזה, שהרי אין מוסרים מזוזה לגוי.. ובענין זה כתב בס' משנת הגר שחייב להסירה ולשוב ולקובעה, ונימק זאת כך:
  בשו"ת חקרי לב (יו"ד ח"ג סי' קכח) האריך לדון בשוכר בית בחו"ל שפטור מליתן מזוזה עד ל' יום, אם נתנה תוך שלושים יום האם יצא בה ידי חובתו. וכתב שם להחמיר בזה משני טעמים:
  א. כיון שנעשה הדבר בפטור הרי זה פסול משום "תעשה ולא מן העשוי", שעיקר קיום המצוה הוא בקביעתה ולא בעצם היותה נתונה על פתח ביתו.
  ב. אם קבעה קודם מלואת ל' יום לשכירותו, שטרם נתחייב בה, אסור לברך עליה, ומשום כך עתה שבא לכלל חיוב זה יש לו להסירה כדי שיוכל לקובעה בברכה. ועיי"ש דמסיק, דלענין שכירות בתים דפטור תוך ל' יום אין בזה חסרון משום דינא ד"תעשה ולא מן העשוי", כיון שמחוסר זמן בעלמא הוא, ומ"מ יש להחמיר בזה מחמת הברכה.
  ומדבריו נראה, דלענין גר שאינו מחוסר זמן גרידא אלא מחוסר הוא את עצם מעשה הגרות, אינו יוצא ידי חובתו בקביעתה שקבע בימי גיותו, ומחוייב להסירה ולחזור ולקובעה כדת, וכ"כ בשו"ת כתב סופר (יו"ד סי' קלט).
  ועיי"ש עוד בחקרי לב שהאריך לדון, מפני מה לענין מזוזה הצריכוהו להסירה בכדי שיוכל לברך עליה, ואילו לענין ציצית ותפילין קיי"ל שאם הניחם קודם עלות השחר ממשמש בהם בעת הגיע זמן החיוב ודי בכך. ופי', דלענין תפילין קיי"ל "לילה זמן תפילין הוא", ומדרבנן בעלמא הוא שאסור להניחן שמא ישן בהן, ומשום כך די לזה במשמוש בעלמא, ומציצית לא קשיא דעיקר מצוותה בהיותו מעוטף בבגד ד' כנפות עם ציצית ולא בעצם מעשה העיטוף.
  בשו"ת בית שערים (יו"ד סי' שע) פי', דהחילוק בזה הוא מחמת נוסח הברכה, דלענין מזוזה שמברך "לקבוע מזוזה" הברכה מתיחסת לעצם מעשה הקביעה, משא"כ לענין ציצית דמברכים "להתעטף" דמשמעו שכבר הוא מעוטף בה, הברכה מתייחסת לכל זמן לבישתו, עיי"ש שהאריך בזה בראיות, וע"ע בס' שיירי כנסת הגדולה (או"ח סי' תלב, הג' בית יוסף ס"ק ב), שדי חמד (מערכת מ' כלל קיד), ובכף החיים (סי' יט ס"ק ג).
  מיהו בשו"ת תורת חסד (סי' נג) נקט בפשיטות, דאף אם קבעה השוכר תוך ל' יום הראשונים אינו מחוייב להסירה, ושפיר מברך עליה בעודה קבועה בכותל. ומ"מ נראה דלענין גר אף הוא מודה, דכיון דמחוסר מעשה גרות, מזוזה זו שקבע בגיותו פסולה משום "תעשה ולא מן העשוי" וכדלעיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל