לתרומות לחץ כאן

שהיה, חזרה , הטמנה בשבת

דיני חזרה

א.                 אף על פי שישנם תבשילים שאין בהם איסור בישול בשבת (יבש שאין בו רוטב שכבר נתבשל קודם השבת, וכן לח שעדיין לא נצטנן). מכל מקום אסרו חכמים להניח תבשילים מחדש על גבי הכירה בשבת. והוא הנקרא 'שהיה לכתחילה בשבת' שאסור לעשות כן בכלל, ואם עשה כן אסור ליהנות מכך עד למוצאי שבת.

ב.                  באופן שהתבשיל היה כבר מונח מערב שבת ע"ג הכיריים והורידוהו מהאש, אם הכיריים אין בהם דין 'גרופה וקטומה' [ע"פ גדרי הדינים שנתבארו בשבוע שעבר] אסור להחזיר בכל ענין.

ג.                   מותר לעשות את הכיריים כגרופה וכקטומה בשב, ע"י הנחת ה'בלעך' ע"ג הכיריים, או ע"י הפיכת סיר או קדירה ע"ג האש.

ד.                  התנאים הנצרכים להתיר החזרת  הסיר ע"ג ה'בלעך'. א. שיהיה בידו, ב. שדעתו תהיה להחזיר ג. שלא יניחנו ע"ג קרקע ד. יהיה עדיין חם. –יסוד הדברים: צריך שיהיה ניכר ממעשיו שאכן בדעתו להמשיך את השהיה הקודמת.

ה.                 דין בידו: אין הכוונה שצריך להחזיק את כל הסיר באויר, אלא די אם מחזיקו בידו ומטהו מע"ג השיש וכד'.

ו.                   דין דעתו להחזיר: צריך שתהיה דעתו להחזיר לאחר הוצאת האוכל.

ז.                     דין שלא יניחנו ע"ג קרקע: היינו שלא יניחנו או ע"ג הקרקע או בתוך הכיור במטבח, אולם אם מניחו ע"ג השיש אין בו דין ע"ג קרקע ודינו כמי שהניחו ע"ג ספסל וכד' שמותר להחזירו שוב, ואפילו לא החזיק את הסיר בידו מותר להחזירו, ולכתחילה יש להחזיק את הסיר כשלפחות חלק מהסיר מונח באויר וחלקו מונח ע"ג השיש ומחזיקו כך בידו.

ח.                 דין שיהיה עדין חם: מותר להחזיר ע"ג האש, בין דבר יבש ובין דבר לח שעדיין לא נצטנן לגמרי, ואפילו אם כבר אין היד סולדת בתבשיל אם עדיין חם קצת מותר להחזיר את הסיר עם המאכל ע"ג האש.

ט.                 כשנשאר תבשיל דבוק בכף שמוציאים ממנה את התבשיל מותר להכניסה כדי להוציא עוד תבשיל, אולם יש להזהר שלא להוציא את התבשיל אם הסיר עומד מע"ג האש, אלא יזיזנו לצד שלא כנגד האש [מחשש מגיס'].

י.                   מותר להחזיר אוכל לסיר אחר וליתנו ע"ג האש, אם נתמלאו דיני החזרה כפי שנתבאר שבוע שעבר.

יא.              אם האש כבתה מתחת ל'בלעך', מותר להעביר את הסיר לכיריים אחרות, ואף בבית אחר, ובתנאי שהתבשיל בסיר עדיין חם מקצת, וככל דיני החזרה שנתבארו שבוע שעבר.

יב.               תבשיל שלא נתבשל כל צרכו אסור להחזירו ע"ג האש, ואפילו כשיש את כל תנאי החזרה, ולכן יש להקפיד קודם השבת שהתבשילים יהיו מבושלים כל צרכם. אם יש בתבשיל עצמות רכות של עוף, ד' הגרש"ז זצ"ל לאסור להחזיר את הסיר, ונהגו להקל וכד' האג"מ. [בדרך כלל כשהתבשיל מבושל כל צרכו ממש אין בעיה גם לד' הגרש"ז]. וכן אסור לשפוך מים לסיר מטרמוס.

יג.                מותר להניח בשבת לכתחילה מאכל יבש ע"ג קדירה שיש בה מאכל, אבל אין להניח קדירה הפוכה ולהניח ע"ג מאכל ואפילו יבש. כמו כן אסור להניח ע"ג ה'בלעך' מאכל יבש או חלות וכד', ואפילו שלא כנגד האש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.