לתרומות לחץ כאן

שהיה, חזרה , הטמנה בשבת

דיני שהיה – עמוד 1

דיני חזרה – עמוד 2

דיני הטמנה – עמוד 3

הלכות שבת– דיני שהיה

א.            אסרו חז"ל לבשל בתחילה סמוך לחשיכה דבר שרוצה לאכול בשבת גזירה שמא יחתה בגחלים למהר בישולן [ואפילו אין צריך לזה לשבת אסור דגזרינן שמא ימלך לאכלו בשבת ויחתה], איסור זה נקרא בחז"ל בשם 'שהיה'.

ב.             איסור זה הוא דווקא אם התבשיל לא התבשל לכל הפחות שליש בישול [וי"א חצי בישול] ובמים חמים, גדר החימום שצריך שיהיה חם לפני שבת הוא כפי שדרך לשתות מים יותר חמים מפושרין.

ג.              מעיקר הדין מותר להניח סמוך ממש לשקיעת החמה [קודם זמן תוספת שבת שהוא כ-5 דק'] בתוך תבשיל, בשר בין בהמה ובין עוף חי שלא יתחיל כמעט להתבשל עד לשקיעת החמה,  וכן תבשיל של מאכלים הנאכלים חייבם כפירות וכד', אלא שלמעשה אין לנהוג כן, כיון שרגילים לקבל שבת מוקדם יותר ומסתבר שהבשר יתחיל קצת בבישולו, וכבר כתבו הפוסקים שלכתחילה יש לדאוג שהתבשילים יהיו מבושלים כל צרכן קודם שיניחם על האש לשבת.

ד.             מותר להניח תבשיל שהתבשל כבר כל צרכו [או לפחות חצי בישול], בין מצטמק ויפה לו ובין מצטמק ורע לו, על אש מגולה לצורך שבת, ואין צורך לכסות את האש, אולם אם לא יכסה את האש, יהיה אסור להחזיר את הקדירה בחזרה. [דין זה הוא בין למנהג האשכנזים ובין למנהג הספרדים, כפי שהעידו גדולי החכמים שנהגו בני ספרד להקל בזה, אע"פ שבסי' רנג השו"ע כתב להחמיר בזה].

ה.            אם התבשיל התחיל להתבשל כבר בערב שבת, ולא הגיע לכדי חצי בשולו, עד לאחר שקיעת החמה, אין לאכול ממנו בשבת, בשעת הדחק שאין לו אוכל אחר, יש להקל, אם הגיע לשליש בישול קודם שקיעת החמה, או שהגיע לכדי שליש בישול עד צאת הכוכבים.

ו.              סירים חשמליים שיש בהם אפשרות של 'בישול איטי' אין להניח בהם תבשיל חי בערב שבת, אם לא יתבשל לפחות לחצי בישול עד שקיעת החמה, אולם אם אין אפשרות של בישול רגיל ורק של בישול איטי, יש מקום להקל, אך אם הם סיר בתוך סיר יש בהם איסור של הטמנה וכפי שהאריכו בזה גדולי הפוסקים.

ז.              כפי שנתבאר התירו חכמים להניח קדירה שנתבשלה כל צרכה על גבי כירה שאינה גרופה וקטומה אם התבשיל התבשל כל צרכו, ונתבאר שמאחר ויש בזה כמה פרטי דינים הקפידו להניח דווקא על כירה שגרופה וקטומה.

ח.            כתבו גדולי הפוסקים, שאף במקום שאין בכך חשש של חיתוי בגחלים ככיריים של גז או חשמל יש בכך משום דין כירה שאינה גרופה וקטומה, ויש לעשות בהם פעולה זו

ט.            נהגו העולם כפי שיטות הפוסקים הסוברים שכיסוי הכיריים בכיסוי פח (בלע"ך) שנחשב בכך שהכיריים גרופה וקטומה.

י.              יש להקפיד שלא לשנות את גודל הלהבות לאחר הנחת הבלע"ך על גבי הגז, אולם אם צריך לשנות את הלהבות יש להרים מעט את הכיסוי ולחזור ולהניחו שנית.

יא.         יש להקפיד לכסות דווקא את האש, ולא די בכיסוי הכפתורים לחוד.

יב.          גם בכיריים חשמליות יש להניח על גביהם כיסוי של פח וכד'.

יג.           יש אומרים שיש גם לכסות את הכפתורים של הגז, ונהגו להקפיד על כך, אולם אם אין לו פח כזה עדיין נחשב הכיריים ככירה גו"ק.

יד.          תנור חשמלי שיש בו 'מצב שבת' מותר להניח בו תבשילים, ודינו ככירה גרופה וקטומה, וגם בכך נהגו להקפיד יותר לכסות את הכפתורים.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *