לתרומות לחץ כאן

דיני בישול בשבת

עיקרי הלכות בישול – עמוד 1

גדרי כלי ראשון

דין עירוי – עמוד 2

דין לח ויבש – עמוד 3

כלי שני  – עמוד 4

נולד – עמוד 5

הלכות שבת – הלכות בישול

א.        כל דבר המכשיר אוכל לאכילה, או כל דבר כמתכת עץ וכיו"ב לצורך יעודו, ועושה כן על ידי חימומו, בין אם עושה כן על ידי בישול או אפיה או צליה וטיגון, אסור לעשותו בשבת מן התורה [כשעושה כן כדרך בישול], ואף שלא דרך בישול יש בו משום איסור דרבנן אלא בתנאים שיבוארו בהמשך.

ב.         שיעור הבישול האסור הוא בדבר לח כשיגיע לחום של יד סולדת בו ובדבר יבש שיגיע לשיעור מאכל בן דרוסאי, ואין צורך שכל הדבר יגיע לידי כך, אלא אף אם חלק מהאוכל או מהדבר לידי חום זה אסור.

ג.         אין חילוק אם הדבר מתבשל בכלי ראשון או כלי שני, שכל עוד מגיע לידי בישול אסור לעשות כן.

ד.         אולם קבלו חז"ל שאין כלי שני מבשל, אלא דברים שהם "מקלי הבישול", ולא כל דבר.

ה.        גדרי הבישול שנאמרו הם "כלי ראשון", "עירוי מכלי ראשון" "כלי שני" "עירוי מכלי שני" "כלי שלישי".

ו.         כלי רביעי וכו' דינם בכל דיניהם לכלי שלישי.

גדרי כלי ראשון

ז.         קדירה העומדת על גבי האש, או שהוסרה מהאש ועדיין חום הקדירה והתבשיל שבה הוא עדיין בכדי שהיד סולדת בו נחשב לכלי ראשון, ואסור להניח בתוכו דבר צונן, ואפילו אם הדבר עצמו לא יגיע לידי יד סולדת בו, כיון שקליפת הדבר מתבשלת מיד עם מגעה בקדירה או באוכל שבה.

ח.        מלבד איסור בישול יש איסור בהכנסת אוכל לכלי ראשון שעומד על גבי האש משום איסור "חזרה", ולכן אף דבר המבושל כל צרכו וחם או לח שמבושל וחם עדיין, אין להכניסו לתוך כלי ראשון או על גבי האש עצמה, אלא בתנאים המפורשים בדיני "חזרה" וכפי שיתבאר בעז"ה.

ט.        גזרו חז"ל שלא להעמיד דבר צונן ליד האש באופנים מסוימים וכפי שיתבאר.

י.         באופן כללי יש חלוק הדבר בין דבר שנתבשל כבר ונצטנן לבין דבר שלא נתבשל כלל, וכן חלוק בין לח לבין יבש.

יא.       דבר שלא נתבשל בין לח ובין צונן, אסור להעמידו סמוך לאש במקום שעלול להגיע למצב שהיד סולדת בו, ואפילו אם רק רק חלק ממנו [כגון ביבש] יכול להגיע לידי כך.

יב.       אך אם לא יוכל להגיע אף פעם למצב כזה מותר להעמידו במקום חם כדי להפיג צינתו.

יג.        דבר שנתבשל כבר והוא יבש, מותר להעמידו סמוך לאש, כיון שאין בישול אחר בישול, ואין בזה משום איסור חזרה כיון שמעמידו במקום שאין דרך לבשלו.

יד.       אולם דבר לח שנצטנן כיון שדעת כמה מהראשונים שיש בישול אחר בישול בדבר לח שנצטנן אין להעמידו אפילו סמוך אם יכול להגיע לידי היד סולדת בו, ובמקום הצורך כגון לצורך חולי קצת מותר להעמידו במקום שאין רגילות להעמידו,

טו.       ולכן מותר להכניס מאכל יבש לתוך תנור בעל שתי תאים כאשר מניח את התבשיל בתוך התא שאינו פועל, אף על פי שיש בו חום מחמת חימום התא השני, כיון שאין דרך לבשל בצורה כזו, ואם מניח את התבשיל בתא העליון והתנור מופעל בתא התחתון יש להניח קדירה או דבר מפסיק בין הכלי לבין רצפת התא.

טז.      כמו כן מותר להניח תבשיל על השיש ליד הכיריים הדולקות, כדי שתפוג צינתו של התבשיל, כגון נקנקיות וכד'.

יז.        כדי לדעת מתי יכול להגיע לידי היד סולדת בו, אין לנסות זאת בשבת כיון שעלול להגיע לידי מצב של איסור תורה [אלא אם כן מניח דבר יבש שנתבשל ובודק על ידי מאכל זה].

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. בפקקי המתכת יש לעשות חור שלא יהיו ראויים לשימוש ואחר כך לפותחם. בפקקי שעם אין איסור לפותחם, אך יש להשתדל להזהר מלקרוע את הכיסוי שעוטף אותם על האותיות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *