לתרומות לחץ כאן

ספר "הלכה ברורה" על חושן משפט

'הלכה ברורה' גם בחושן משפט!

* בירור הלכה ממאות(!) מפרשים, ליקוט אדיר מספרי השו"ת, מפתח הפוסקים * על הספר הראשון (הלכות שומרים) בסדרת ספרי 'הלכה ברורה' על חושן משפט * גדולי הדיינים התלהבו, רבנים מובהקים גמרו את ההלל, לומדים מופלגים שבחו והודו * ספר 'הלכה ברורה' מוביל את הלומד בין סעיפי השולחן ערוך על חושן משפט צעד אחר צעד וסעיף אחר סעיף * בעריכה: 'הלכה-ברורה' על הלכות 'שוכר ושכירות פועלים' *

האם 'קיטל' הוא בגד של מצוה ורשאי מלוה שקבלו כמשכון להשאילו לאחר בלא דעת הלווה? האם מותר לקחת ספרי לימוד שלא ברשות מבתי כנסת שוממים? האם גבאי צדקה נחשבים שומרי חינם או שומרי שכר על מעות הצדקה? הוחזרו כלי חברה לפועל שפוטר מן החברה ולא סיפר על כך – האם נחשב כהחזרה? שאל אדם בגד ללבוש האם רשאי להשתמש בו כמצע? שאל אדם חפץ מגמ"ח האם רשאי להשאילו לאחר? 'בעליו עמו' האם פוטר גם בדיני שמים?

שאלות אלו הן מקצת שבמקצת ממאות השאלות המעסיקות תלמידי חכמים ההוגים בתורת חושן משפט, לצד יהודים החפצים לשום אורחותיהם בעולם הזה על פי השולחן ערוך גם בדיני ממונות ובענייני כספים.

ברם, כדי להגיע לשאלות אלו נדרשת מודעות בסיסית בדיני חושן-משפט ולשם כך יש ללמוד את השולחן ערוך ולרכוש יסודות וידיעות מדברי השולחן ערוך ונושאי כליו.

האם ישנו ספר שנותן מענה לכל השאלות הללו ולדומיהן לעשרות ולמאות? האם ישנו ביאור שווה לכל נפש שבעזרתו ניתן ללמוד את דברי השולחן ערוך ולרכוש ידע נרחב ומקיף בחושן משפט?

הגר"מ שפרן: "דבר מושלם"

"ספר מקיף על הלכות שומרים כלול משבעת המינים ה"ה שו"ע ורמ"א ועליהם ששה ספרים אשר כל אחד ראוי לעצמו וכולם יחד הם דבר מושלם אשר כל מבקש דבר ה' זו הלכה ברורה יכול למצוא מבוקשו", אלו חלק משורות ההלל הנמלצות שהכתיר הדיין המופלג, הרה"ג רבי מנדל הכהן שפרן שליט"א בכתר הסכמתו הנלבבת לספר הראשון מסדרת 'הלכה ברורה' על חושן משפט.

אכן כן, כ"ג סימני השולחן ערוך על הלכות שומרים, נפתחו לציבור הלומדים די בכל אתר ואתר, קטנים גם גדולים שם יבואו, עם הוצאתו לאור של ספר 'הלכה ברורה' על הלכות שומרים. לימוד השולחן ערוך יחד עם ביאור 'הלכה ברורה' יפתח את עיני הלומד ויבהיר לו את דברי השו"ע והרמ"א כשמלה ברורה ובנועם ההבנה.

"אצל כללות אחב"י התקבל הרושם כי לימוד 'חושן משפט' שייך רק למתעתדים להיות דיינים או טוענים וכדומה, על אף שכבר פסק שו"ע הרב בהלכות ת"ת שגם אדם שאינו יכול ללמוד דברי תורה הרבה, צריך ללמוד גם מחלק חושן משפט הלכות הצריכות לכל אדם לידע אותם לקיים המצוות כהלכתן וליזהר מלהיכשל באיסורים חס ושלום, והם דברים שלא ידע לשאול ולהסתפק כלל אם לא ילמדם תחילה הלכה ברורה וטעמה ולחזור עליהם לעולם – כמעט אינו בנמצא מי שלומד חושן משפט למען דעת דבר ה' זו הלכה וליישר אורחותיו עסקיו ומסחריו לפני המקום ברוך הוא", כותבים מחברי הספר בהקדמתם המאלפת.

וכבר עורר על כך מרן החזון איש בספרו 'אמונה ובטחון' (פרק ג) "וכמו שלא יתכן לשמור את השבת בלא דעת הלכותיה וכו', כן לא יתכן להשמר מגזל וחמס בלי לימוד הלכות שבין אדם לחבירו. ואין ספק שזה שלא למד ולא חקר לדעת אותו, הוא גוזל וחומס על כל צעד ושעל מבלי משים, ולא יועילנו שלמות המדות בעת שכפיו מגועלות בגזל מתמיד ובחמס תדירי".

את המחסום הזה התכוונו עורכי הספר להסיר. במשך שלש שנות עריכה הושקעה יגיעה רבה בפאר היצירה, לפתוח שערים גדולים ולהכניס להיכל האור של חושן משפט כל יודע ספר וכל מי שמשום מה נרתע מלשלוח ידו ולגעת בעץ החושן, כמו גם להוסיף ביאורי לימוד ושיטות הלכה המעשירים את לומדי חושן משפט מקדמת דנא, אשר יראו כאן אור גדול ואוצר יקר.

אור גדול זה מאיר לדרים עלי השולחן ערוך זה מקדמת דנא ולא רק לבאים עתה שעריו בתודה. גם דיינים ותיקים היושבים על מדין עשרות שנים ותלמידי חכמים מופלגים הבקיאים בשערי מלחמתה של תורת חושן משפט, ואסמיהם מלאים מזן אל זן באוצרותיה – שמחו ועלזו בראותם את החיבור החדש והצמיחו ממנו תועלת רבה, אם במציאת דינים או ביאורים, אם בליבון השיטות ואיסופם למקום אחד, אם בקביעת שיעורים בספר הזה.

שני קהלי ידע אלו – של תלמידי חכמים מופלגים מכאן, ושל לומדים חדשים מקרוב באו בחושן המשפט מכאן, עמדו לפני המחברים להתאים את לשון החיבור דבר דבור על אופניו, לאלו גם לאלו.

ביותר הקפידו עורכי הספר שלא להביא דין ללא מקור נאמן, וכן בהתייעצות עם פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א נמנעו העורכים מלהכריע לכאן או לכאן מדעתם, כי אם להביא אל האכסניה את דברי גדולי עולם ולסדרם בסדר ובלשון המתאימה לחיבור על סדר השולחן ערוך למען ירוץ הלומד בדרך הסלולה לו בדקדוק רב.

ברורה היא ההלכה

בראשות המפעל בנשיאותו ובפיקוחו עומדים דיינים נודעים בשערים, הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א, והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א.

בועדת הביקורת משמשים הרבנים הגאונים רבי אברהם יעקב איצקוביץ שליט"א (חתנו של מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א) והרב יצחק אברמוביץ שליט"א אב"ד באשדוד- שחזרו והגיהו את הדברים שיהיו נכונים ומדוייקים.

לשלשה חבלי ארץ חמדה טובה מתחלקת עבודת צוות תלמידי חכמים המופלגים, שסיימו ונבחנו אצל דיינים מומחים על שולחן ערוך חושן משפט והתמחו בו הרבה.

החלק הראשון: 'הלכה ברורה' הוא החיבור המרכזי הסובב סביב דברי בעל השו"ע והרמ"א, סעיף אחר סעיף, בדיוק ומבלי השמט תג או אות מלבארם על נכון.

בחיבור זה – "הבנוי בסגנון המשנה ברורה" – מובאים תמצית כל הדינים והביאורים שכתבו נושאי כלי השו"ע, גם עוד שם טעמים והסברים שכתבו הפוסקים על דיני השולחן ערוך, וכן דינים שכיחים ומצויים מרבותינו הפוסקים, הקשורים לדברי השו"ע וענייני הסעיף. שלש אלו יוצרים תמהיל אחיד בניסוחו, המפלס נתיב ישר וחָלָק לפני הלומד ומאיר לו את חושן המשפט.

בתחתית נהר ההלכה ברורה, משתפל ובא נהר של חיבור מכובד לעצמו בשמו יקבנו 'ציוני הלכה' – בו באו ציוני מקורות חיבור ההלכה ברורה מתוך הש"ס, ראשונים ואחרונים, בתוספת ביאורים רבים ודברי אחרונים. אין שם רק מקור מים חיים לנאמר בהלכה ברורה, כי אם גם תוספת מרובה ומחכימה על הנאמר בהלכה ברורה.

חידוש גדול ישנו כאן, שהעבודה הרחבה והמקיפה מתוך כל אוצר הספרים היהודי, לא בא על חשבון העיון והעמקה בכל דין וסברא.

חיבור נוסף בחלק זה אשר על הדף הוא 'באר הגולה עם הוספות', שהוא הרחבת חיבור 'באר הגולה' בהוספת ציונים ומקורות רבים מציוני הסמ"ע, ש"ך, גר"א, ושאר דברי הפוסקים. ההוספות שנוספו ונאספו יוצרים מארג רחב ומושלם של הרחבת שליטת הלומד במקורות ויכולת לקשר את ההלכה למקורותיה בש"ס ובפוסקים.

אוצר של תשובות ופסקים

החלק השני: 'אוצר התשובות' הוא ליקוט אדיר של מאות תשובות ופסקים בהלכות שומרים, שנדלו ונמשו ביגיעה רבה מתוך ספרי השו"ת והפוסקים מגדולי הדורות ומבני זמננו, תמצית הדינים וטעמיהם בדרך קצרה, על פי סדר השו"ע.

מלבד היותו מרחיב את הידע לאין שיעור ומחכים את הלומד בתוספת מאות הכרעות הלכתיות מחיי המעשה לאורך כל הדורות – מעניק 'אוצר התשובות' ללומד ההלכה את המבט הלימודי של 'הלכה למעשה' כאשר בלימודו את דברי השולחן ערוך עם ההלכה ברורה, הוא חווה בעזרת 'אוצר התשובות' את המעבר מדברי הפוסקים בפסיקת ההלכה שולחן ערוך, לפסיקתם המעשית של אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ורואה היא נכוחה את אופן יישומה של ההלכה הנלמדת הנמזגת לתוך חיי המעשה.

בתחתית מדור 'אוצר התשובות' סובב נהר 'ציוני התשובות' ובחיבור זה מתחברים יחדיו מקורות התשובות, ראיות האחרונים, ביאורים הערות והארות רבים להעמיק העיון ולהרחיב הבקיאות ולהחדיר ההלכה.

מפתח שערים

החלק השלישי 'מפתח הפוסקים', מדור מיוחד העוסק במראי מקומות וציונים לספרי הפוסקים והאחרונים הדנים בכל חלק וחלק בדברי השו"ע ונו"כ, אם להקשות ולתרץ, אם לבאר ולהסביר, אם לציין ציונים.

במפתח הפוסקים מובאים נושאים לאלפיהם, סדורים בסדר השולחן ערוך, כאשר מתחת לכל נושא מוגדר, פרושה רשימת ספרי הפוסקים הדנה בנושא פרטני זה. מה שמקל על הלומד לתור תכף ומיד ללימודו אחר ספרי הפוסקים העוסקים בעניין שבו הוא חפץ להגדיל תורתו ולהאדירה.

אזי, אם למדתם מסכת בבא מציעא זה לא מכבר ורציתם לדעת למשל מה הטעם שפטרה תורה 'שמירה בבעלים', וכבר כתב בשו"ת חות יאיר (סי' רכג) "תמהתי כל ימי אחר שפיקודי ה' ישרים וכו' מי יתן ואדע לקרב דבר זה אל השכל וכו' " – שורו ראו נא ב'אוצר התשובות' שעורכי הספר צללו במים אדירים ודלו את חמשת הטעמים המקובצים שם והשכילו נא זאת.

אם תמיד חפצתם וחשקה נפשכם בתורת חושן משפט, עתה נפתחו לכם שערים ונסללה לכם דרך לפלס בה נתיב לעצמם ולרכוש ידע בחלק זה של התורה.

ואם משכבר לנים אתם בעומקה של הלכת חושן משפט, על אחת כמה וכמה ששמחה גדולה היא לכם בבית המדרש בהגלות אורו של החיבור החדש הזה כי מי כמוכם לדעת אל נכון עד כמה רבה תועלתו ועצומה תפארתו של החיבור היקר להגדיל תורה ולסדרה בהלכה ברורה ובמשנה סדורה.

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

לקנייה מרוכזת במחיר מוזל עבור כוללים וישיבות ניתן ליצור קשר בטל.08-8669244

להסכמות והקדמת הספר | להורדה

דוגמה מהספר – הלכות שומרים | להורדה

/files/HalachaBrura/intro.pdf

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל