לתרומות לחץ כאן

הלכות בשר בחלב – הרחקות – הקדמה

הקדמה כללית

בדיני הרחקות שבין בשר וחלב יש בהם ב' ענינים, הא' הרחקה בעת אכילת בשר או גבינה (שלא יניח בשר על שולחנו בעת אכילת גבינה וכיו"ב) וכפי שיתבאר בפנים. והב' הרחקה בין אכילת בשר לבין אכילת גבינה (שלא יאכלם בזמן אחד וכיו"ב) וכפי שיתבאר בהמשך בעז"ה.

ובתחילה יתבארו בקצרה ממש עיקרי איסור בשר בחלב.

את דברי הכתוב בתורה "לא תבשל גדי בחלב אמו", שילשה התורה איסור זה ג' פעמים (שמות כג/יט לד/כו דברים יד/כא), ונקטו הפוסקים לעיקר את הדעה בגמ' (חולין קט"ו ע"א) "דבי רבי ישמעאל תנא לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בשול," שנתכוונה התורה בזה לשלשה איסורים: א' איסור בישול  בשר וחלב, ב' איסור אכילת הבשר והחלב שנתבשלו יחד, ג' איסור הנאה מבשר וחלב שנתבשלו יחד.

אולם באיזה בשר דברה התורה שאסור לבשלו בחלב, נחלקו בזה התנאים במשנה (מס' חולין דף קי"ג ע"א), דעת ת"ק שבין בשר בהמה ובין בשר חיה ועוף אסורים בבישול וכו' מן התורה, (ע"ש בתוס' ד"ה בשר בהמה שזוהי דעתם לבאר המשנה ועי' סוגית הגמ' דף ק"ד ע"א "רישא רבנן וסיפא ר"ע"), ודעת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי שרק בשר בהמה אסור מן התורה, אבל בשר חיה ועוף אינם אסורים בבישול עם חלב מן התורה, בנוסף נחלקו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי האם מותר מדרבנן לבשל עוף בחלב או שמא אסור לבשל בין חיה ובין עוף עם חלב מדרבנן.

ונקטו רוב ככל הפוסקים (עי' ב"י ודרכי משה ט"ז וש"ך סי' פ"ז ס"א וס"ג ועי' כרו"פ שם) שמן התורה אין איסור בבישול אלא בבשר בהמה, אבל בשר חיה ועוף אינו אסור אלא מדרבנן. ומחמת כן ישנם כמה חילוקי דינים גם לגבי דיני ההרחקות, וכפי שיתבארו הדברים.

מאחר שבין בשר ובין גבינה דברים המותרים בפני עצמם הם ומצויים בכל מקום, גזרו בהם חז"ל לעשות בהם הרחקה יתירה שלא יבוא לידי איסור תורה. ואע"פ שמן התורה וכפי שנתבאר אין איסור אלא בבשר בהמה, אף על פי כן החמירו חז"ל גם בבשר עוף כיון שנראה לעיני בני אדם כבשר ויבואו לטעות מחמת זה גם בבשר בהמה, ולכן החמירו בזה בכמה דברים כמו בבשר בהמה.

ושני סוג הרחקות ישנם וכפי שנתבאר בתחילת דברינו, א' אסרו חז"ל להעלות בשר וגבינה על שולחן אחד אפילו כשאוכל על שולחן זה רק בשר ולהיפוך, וטעם הגזירה היא שמא יבוא ליתנם בקדירה כשהיא רותחת ביחד, ויעבור על איסור בישול בשר וחלב ואכילתו וגזרו בזה גם בבשר עוף אע"פ שאינו אלא מדרבנן  וכדלעיל, או שחששו שמא יבוא לאוכלם ביחד אפילו שלא ע"י בישול  (עי' סוגיית הגמ' שם דף ק"ד) ויש בזה כמה פרטי דינים וכפי שיתבאר.

ב' עוד אסרו בזה להרחיק את האכילות בין הבשר לגבינה שלא זו בלבד שאסור לאכול בשר עם גבינה או חלב ממש יחד (אפילו כשהם רק צוננים), אף אסור לאוכלם אפילו בסעודה וזמן אחד בזה אחר זה, אלא שבזה יש הבדלים בין בשר בהמה לעוף וכן בין אכילת בשר קודם לאכילת גבינה שהחמירו יותר, לבין גבינה ואח"כ בשר שהקילו יותר ובעזרת ה' יתברך יתבארו הדברים כל אחד במקומו עם פרטי הדינים בזה.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *