לתרומות לחץ כאן

שליחת עו"ד בשבת לבית משפט

שלום עליכם

יהודי שחייב ללכת לבית משפט, בשבת ואין לו ברירה ללכת יום אחר האם הוא יכול לשלוח עורך דין גוי במקומו?

תשובה:

אם אפשר לדחות את המשפט ליום אחר יש לעשות כן, אולם אם אי אפשר או שהדבר יהיה כרוך בהוצאה מרובה, מותר לשלוח עו"ד גוי, ועדיף שיתן לו את התיק שיטפל בו ויבקש שלא יודיענו על כך אם זה יהיה בשבת אלא לאחר שבת, וכמו כן אם אפשר שהיהודי לא ילך לבית המשפט ביום השבת.

מקורות:

בשערי תשובה (או"ח סי' שז ס"ה) הביא בשם הזרע אמת (והובא גם במחב"ר סי' שז סק"ו, ונמצא בשו"ת זרע אמת או"ח סי' לז) ושם מבואר שהתיר לעשות כן אם על ידי כך יהיה לו הפסד גדול [שלכן יש מקום להתיר משום אמירה לעכו"ם ובפרט שעיקר הכתיבה נעשית על ידי הערכאות ולא ע"י העו"ד עצמו].

ויש לעיין לפי זה אם העו"ד צריך לחתום שהגיע וכד' אם מותר, ולפי מה שכתב שם המחב"ר בשם השאילת יעב"ץ והשע"ת סק"ה להתיר לשלוח עם שליח גוי לדואר חבילת מרגליות אפילו שהשליח צריך לחתום על כך בדואר וא"כ הוא הדין בנדו"ד, אך מדברי הזרע אמת נראה שיש לפקפק בכך, וצ"ע שלא ציין על זה המחב"ר שלכא' פליגי אהדדי.

ועי' במחזיק ברכה (סי' שלט אות י) שהביא מדברי המור וקציעה להתיר לשלוח עו"ד להיות לו למליץ לפני השופט, אם אי אפשר לדחות ליום אחר, ומבואר לכ' שאפילו בלא הפסד מרובה יש להתיר, וכן הביאו כך בכה"ח סי' שלט סק"כ

אך באמת שאף השאילת יעב"ץ לא התיר אלא בהפסד מרובה וכן שלא ילך הוא בעצמו לבית משפט ביום שבת, וכמו שכבר העיר על כך בשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רכה.

ולכן נראה שאם אין הפסד מרובה בדבר יש לדרוש להעביר את המשפט ליום אחר, אך אם אי אפשר רק על ידי הפסד מרובה וכן אם העו"ד יקח על כך ממון נוסף אם לא יגיע לאותו יום, שיש להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *