השכרת חנות למחלל שבת

שאלה:

האם מותר  להשכיר חנות למחלל שבת שבודאי ישתמש בדירה וחפציה בשבת במלאכות דאורייתא בהדלקת האלקטרי, ושימוש בשאר דברי החנות בכתיבה וכדו' בשבת, ויש בזה מלאכה דאורייתא, והרי עובר משום לפני עור.

תשובה:

במשנה ברורה (סימן שמז ס"ק ז) הביא מהמג"א "ואסור להשאיל לאדם כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת אם לא שיש לתלות שיעשה בה מלאכת היתר ודוקא בדבר המצוי אבל אם המלאכת היתר אין מצוי לעשות אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום" ואם כן במקרה כגון זה שודאי ישתמש בזה בשבת באיסור, שהרי מחלל שבת בפרהסיא הוא ואין מקום לתלות שיעשה בהיתר, אין מקום להתיר לכאורה, וכן מבואר בשו"ת רבינו עזריאל הלדסהיימר (או"ח סי' לט) שכתב שאם השוכר אין לו חנות כעין זה ממש לשכור אלא רק פחות נוח יש בזה משום לפני עור, וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ג סי' לט), וראה בשו"ת מחנה חיים (ח"ב סי' כד) כתב שעדיף להשכיר לגוי מאשר למחלל שבת [ואף בארץ ישראל יש להעדיף כן שאין איסור של לא תחנם בהשכרה לגוי], וכן בשו"ת אור לציון (ח"ב פרק מג סעיף ב) כתב שאם באותו מקום אין מצויים גויים רבים שיכול לשכור מהם אסור להשכיר למחלל שבת, אולם במשנ"ב (שם) מבואר שאף במקרה כזה שיכול להשיג במקום אחר יש בזה גם משום לפני עיור ויש לאסור זאת.

אולם בדברי כמה מהאחרונים מצינו כמה שפסקו להקל במקום הפסד, וכמו שכתב בשו"ת מחנה ישראל (להגר"י גרוסמן סי' נ), שנוטה להתיר באופן שאם לא ישכיר לו יהיה לו הפסד, וכן בשו"ת דברי ישראל (למהר"י וועלץ סי' סח) שכתב להקל על פי מה שהביא לחלק באיסור לפני עיור אם נותן את האיסור ממש לפניו, או שמשכיר לו ביום חול, והשוכר עושה בה מלאכה בשבת, וכפי שחילק בשו"ת מהרש"ם (ח"ב סי' קפד, ונדפס גם במנחת שבת על הקיצור שו"ע קונטרס שיורי המנחה אות י), ושו"ת פרי השדה (ח"ג סי' צז), וכן מבואר בשו"ת כת"ס (יו"ד סי' פג) לחלק בזה, וכעין זה כתב בשו"ת יבי"א (ח"ב או"ח סי' טו) לגבי השכרת חנות למחלל שבת ע"ש, וכל זה בעיקר הדין, אולם מבואר בשו"ת כתב סופר (שם) שבעל נפש יחמיר על עצמו, וכן משמע שם במשנ"ב שכתב בהמשך הדברים על כן אם יש בקלות אפשרות להשכיר לשומר שבת, או לנכרי יש להעדיף השכרתו לנכרי.

וראה בשו"ת רבי אהרן (קוטלר, או"ח סי' ג) שהאריך בכל צדדי האיסור והמותר וכתב שם לחלוק על החילוק אם עושה כן באמצע השבוע או קרוב לשבת, וכתב להקל רק באופן שיש לו כבר מקום אחר שיכול להמשיך לגור שם ואין החנות יותר נוח וכד', ועם כל זה מסיים בסופו וז"ל " אך כל זה מצד ההלכה, אבל בודאי ראוי לכל מי שיש לו יראת שמים לחוש לכבוד השי"ת ולכבוד השבת ולא להיות ח"ו מסייע כל דהוא בחילול שבת, גם שלא להכניס התועבה של חילול שבת לתוך ביתו ורשותו, וכל מה שהדבר פרוץ יותר ר"ל, יגדל החיוב לגדור ולהתרחק, ומכל שכן דבכל אופן לא פלטינן מחשש איסור, ובהמניעה מלהשכיר למחללי שבת יש קידוש שם שמים וראוי להיזהר בזה לכל מי שישמע".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל