Logo

עלון המשפט 92

עלון המשפט 92

פסקי דינים – שכירות מטלטלין 3 – פטור שואל במתה מחמת מלאכה
תורת המשפט – איסור ריבית בהלואה למדינה

רבני בית ההוראה

עלון המשפט 91

עלון המשפט 91

פסקי דינים – שכירות מטלטלין 2 – דיני השמירה ואם מותר לשוכר להשכיר
תורת המשפט – נסיעה באוטובוס ללא תשלום

רבני בית ההוראה

עלון המשפט 90

עלון המשפט 90

פסקי דינים – שכירות מטלטלין 1 – קניני השכירות ודין אחריות השמירה
תורת המשפט – אומן קונה בשבח כלי

רבני בית ההוראה

עלון המשפט 89

עלון המשפט 89

פסקי דינים – שכירות בתים 8 – ויכוחים שבין השוכר למשכיר
תורת המשפט – אי הבנה בין השוכר למשכיר על גובה השכירות

רבני בית ההוראה

עלון המשפט 88

עלון המשפט 88

פסקי דינים – שכירות בתים 7 – ביטול השכירות מחמת אונס השוכר
תורת המשפט – פניה לבית הדין לעבודה – או לפני מי שאינו דן לפי דין תורה

רבני בית ההוראה

עלון המשפט 87

עלון המשפט 87

פסקי דינים – שכירות בתים 6 – דינים שונים בהלכות שכירות בתים

תורת המשפט – חיוב שואל בגרירת מכונית שהתקלקלה

תגובות הקוראים

רבני בית ההוראה

עלון המשפט 86

עלון המשפט 86

פסקי דינים – שכירות בתים 5 – השכרת הבית המושכר לאחר

תורת המשפט – דינים המצויים בתוכנית תמ”א 83

רבני בית ההוראה

עלון 84

פסקי דינים – שכירות בתים 3 – העמדת בית מתוקן לשוכר

תורת המשפט – חוזה שכתוב בו שכל וויכוח יידון לפי החוק האזרחי

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 83

פסקי דינים – שכירות בתים 2 – הארכת זמן השכירות

תורת המשפט – לווה בקבוק יין והתברר שמחירו יקר מאד

משפט בממונות – הבקבוק שנשפך

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 82

פסקי דינים – שכירות בתים א’ – קנייני השכירות וביטול השכירות מצד המשכיר

בעניין גביית חוב מחלק בכורה

תמונה במקום הלא נכון

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 81

פסקי דינים – השבת אבידה – חלק ט – אבידת מעות

קנה “מחשב מגע” ואחרי שהשתמש בו טוען שהוא מקח טעות

קולטי דוד שמש שניזוקו עקב ה’קרה’

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 80

פסקי דינים – השבת אבידה חלק ח – זכייה באבידה שנמצאת במקום פרטי

דינא דבר מצרא ועני המהפך בחררה בקנייה מגוי

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 79

פסקי דינים – השבת אבידה חלק ז – השבת אבידה שכרוכה בהפסד אישי

החליף רכב עם חברו ועשה תאונה – בדין ‘בעליו עימו’

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 78

פסקי דינים – השבת אבידה חלק ו – השבת אבידה כשאינו לפי כבודו

בעניין חוב שזמן הפירעון לאחר השמיטה אם צריך פרוזבול ובעניין ספק בפרוזבול

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 77

פסקי דינים – שמיטת כספים חלק ב’ – כיצד עורכים פרוזבול
הוראות כלליות לכתיבת פרוזבול
שטרי פרוזבול

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 76

שמיטת כספים חלק א – החובות הנשמטים בשביעית
שמיטת כספים בחשבונות בנק
כתיבת פרוזבול שלא מדעת המלוה

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 75

השבת אבידה חלק ה’ – איזו אבידה חייבים להרים – ב

פירוק שותפות בגוד או איגוד

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 74

השבת אבידה חלק ד’ – איזו אבידה חייבים להרים

צוואה בלשון בקשה ובדין מצוה לקיים דברי המת

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 73

השבת אבדה (3) המקרים שבהם רשאי המוצא למכור את האבידה

דין הנותן במתנת שכיב מרע את דמי השכירות של דירתו

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 72

פסקי דינים והערות על מכירת חמץ

הדרכה מעשית לכתיבת צוואה לפי דין תורה, שתהיה תקיפה גם בערכאות (חלק ב)

מכונאי קיבל רכב ולאחר שתיקנו אירעה בו תאונה

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 71

השבת אבידה (ב) – בענין אחריותו וחיוביו של המוצא מציאה

הדרכה מעשית לכתיבת צוואה לפי דין תורה, שתהיה תקיפה גם בערכאות

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 70

השבת אבידה (א) – המוצא חפץ שיתכן שהונח בכוונה

דוד שמש שניזוק בעקבות הקור בדירה שכורה

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 69

דיני יורד לאומנות חבירו – חלק ח – זכויות יוצרים (ב)

בענין זכויות המוטבים בביטוח חיים, קופות גמל וכדו’ מול היורשים

בעיית ריבית בהתנהלות בנק הדואר

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 68

דיני יורד לאומנות חבירו – חלק ז – זכויות יוצרים (א)

האופן הראוי לעריכת חוזה על פי ההלכה

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 67

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ו – התחרות המותרת והאסורה – חלק ב

דין ‘מקח טעות’ באופן שהטעות היתה בשווי המקח מחמת נתונים שגויים – חלק ב

דיני אונאה במכירת ארבעת המינים

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 66

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ד – התחרות המותרת והאסורה – חלק א

דין ‘מקח טעות’ באופן שהטעות היתה בשווי המקח מחמת נתונים שגויים – חלק א

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 65

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ד – בענין שאר עסקי מצוה

גדרו ההלכתי של סוכן מכירות, ותוקף התחייבויותיו

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 64

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ג – לימוד תורה

קישוט הבית בפרחים הגורמים נזק לשכנים

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 63

בענייני אונאה ומקח טעות

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ב

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 62

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק א

בענין גבאי צדקה שאיבד מעות מתנות לאביונים

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 61

פסקי דינים – תיווך – חלק ד – רמאות, פרסומת

הפיל מכשיר אלקטרוני של חברו למים או לחול

הערות מהקוראים

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 60

בירור חובת פינוי עצים שנפלו באונס

פסקי דינים – תיווך – חלק ג – דיני ההסכם שבין המתווך למעסיקו

מחותנים שקבלו הנחה בהתעסקותם בצרכי הזוג

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 59

כיצד ניתן להגן על מידע או סודות מקצועיים באמצעות חוזה

פסקי דינים – תיווך – חלק ב – מיני עבודות תיווך שאין משלמים עליהם

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 58

השפעת המנהג בדיני הקניינים

פסקי דינים – תיווך – חלק א

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 57

דיני ממונות בארבעת המינים

פסקי דינים – שדכנות – חלק ה – דין שידוך שהתבטל קודם הנישואין

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 56

פסקי דינים – שדכנות – חלק ד – מי משלם דמי שדכנות

מכירה חוזרת – מדין הממוני ובהלכות רבית – חלק ב

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 55

פסקי דינים – שדכנות – חלק ג – שידוך שנעשה על ידי שני שדכנים

מכירה חוזרת – מדין הממוני ובהלכות רבית

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 54

פסקי דינים – שדכנות – חלק ב’

סמכות ועד השכונה לשמור על צביונה התורני

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 53

פסקי דינים והערות על מכירת חמץ

תפיסת מקום באוטובוס ובאירועים ציבוריים

עכוב שכנים לעשיית ביהכ”נ בבנין מגורים

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 51

שאלות שכיחות בענייני ערבות

פסקי דינים – מחוסר אמנה – חלק ג – נשתנה המצב או המחיר

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 50

שאלות בדיני ערבות

פסקי דינים – מחוסר אמנה – חלק ב – דיני מתנה חלק ב’

בענין דמי תיווך כשחתמו זכרון דברים וחזרו בהם

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 49

פסקי דינים – מחוסר אמנה – חלק ב’ – דיני מתנה חלק א’

טענת ‘ריבוי דיורים’ בבנין משותף

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 48

פסקי דינים – מחוסר אמנה – חלק א’

להתקין סורגים, או חבלי כביסה מעל סוכת שכינו

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 47

פסקי דינים – גניבת דעת – חלק ו’

בענין ההשלכות ההלכתיות מחוק בתים משותפים והתקנון המצוי

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 46

פסקי דינים – גניבת דעת – חלק ה’

מסלק מזיקים מדירתו וגורם שהם יגיעו לדירת השכן

דייר בקומת קרקע מהו לחייבו בתשלום שימוש המעלית

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 45

פסקי דינים – גניבת דעת – חלק ד’

דייר בקומת קרקע מהו לחייבו בתשלום שימוש המעלית

אוכל שהונח תחת המיטה-איסורו וחיובי תשלומיו

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 44

שאלות שכיחות בענייני תשלומי וועד הבית

פסקי דינים – איסור גניבת דעת – חלק ג’

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה

עלון 43

שאלות שכיחות בענייני תשלומי וועד הבית

פסקי דינים – איסור גניבת דעת – חלק ב’ – שידוכין והתרמות

חיובי נזיקין על מים שהזיקו לדירת השכן

דיין בבית הדין נתיבות חיים  פתיחה |  הורדה
הצג עוד