ביאה שלא כדרכה

רבני בית ההוראה
25 Kislev 5780

שאלה:

נשאלתי אודות זוג שהאשה בהריון והבעל רוצה לבוא שלא כדרכה עם הוצאת זרע. נראה לענ”ד שמאחר שיש לזה דין ביאה לכל דבר (לדין סוטה, טומאת בועל, קידושין ויבום, חיוב כרת) והאיסור הוא רק בהפקעת מצוות פו”ר, הרי שבמצב הנידון אין הפקעה, והרי גם בביאה כדרכה לא תתעבר מכך. אלא שאין זו דרך הקדושה. ובכל זאת מאחר שהוא בעל תשובה וידעתי שלולי כן יהיה לו חסך אמרתי שמותר. מה דעתכם?

תשובה:

שלום רב,

איסור הוצאת זרע לבטלה אינו קשור דווקא באפשרות להרות או לא. זה אסור מצד עצמו. גם באישה הרה או זקנה זה איסור גמור. ראה שו”ע סי’ כה. ולכן כל הוז”ל שלא במקום המיועד זה איסור. 

אמת, שיש מחלוקת ראשונים האם מותר באקראי ביאה שלא כדרכה. השו”ע פסק שאסור בכל מקרה וראה שם בבית יוסף מה שכתב שם דברים חמורים. הרמ”א פסק כשיטת ר”י שבאקראי מותר, וראה בשו”ת אגרות משה ח”א אבה”ע סי’ סג כיצד ביאר שיטה זו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *