תפילין במקום צמיחת השער – צמיחה בעיגול

שאלה:

שלום הרב! 1.האם מי שיש לו בשער מן שפיץ כזה מקדימה, האם מספיק שהתפילין יהיו רק לפני השפיץ או שצריך שהם יהיו לפני כל השער? 2.לגבי השאלה הקודמת ששאלתי שענו לי שצריך להתיר את הקשר ולשוב ולקושרו לשם קדושת תפילין, האם צריך לפתוח את כל הקשר או שמספיק לפתוח קצת ולקשור לשם קדושת תפילין.

תשובה:

שלום וברכה

כאשר מקום צמיחת השער נראה כך בעקבות התקרחות ודאי זה בסדר, ואם כך השער צמח לכתחילה נחלקו בזה הדעות וראוי להחמיר להעלות מעט שיהיה כנגד כל צמיחת השער.

מספיק לפתוח מה שאז פתחת כדי לשנות את הקשר.

מקורות:

אני מעתיק לך מס' לקט הקמח החדש סי' כז אות פח.

מי ששערו מסתיים בעיגול

פח] מה שנדפס קול קורא בשם הגאון אמרי יושר, דמי ששערותיו גדלות בעיגול, צריך ליזהר שגם זויות התיתורא יהיו מונחין בעיקרי השערות, נראה דזה אמור רק במי שכך היתה צמיחת שערותיו מקטנותו, אבל מי שנתקרח ונעשה כן אחר כך ומתחילה לא היה בעיגול, הוי מקום תפילין שלו כמקדם, ואף על פי שעתה נמצא שקצה התיתורא מונח על מקום חלק, לית לן בה, שו"ת ארץ צבי ([פרומר], ח"א סוף סי' יב ס"ק כב), ושו"ת צור יעקב ([הוורויץ] ח"א סי' קסג).

בשו"ת פתחא זוטא ([הוורויץ], סי' א סק"ב), כתב להתיר בשערות הגדלות בעיגול, דאין צריך להניח דוקא על השיער, אלא על מקום שדרך לגדל השיער, וכשאין שיער בכל המקום לא איכפת לן, וכן בצדדים בנידון דידן, ובפרט דכאן מונח באמצע על השיער עצמו. ומבאר זאת על פי הבית יוסף (ד"ה ומקום) והטהרת הקודש (מנחות לז ע"א ד"ה בא"ד ה"ה) שכתבו, שהרא"ש (הל' תפילין סי' יט) כתב ב' שיעורים במקום הנחת תפילין, מקום שמוח תינוק רופס, ומקום השיער, ונפקא מינה לקרח דאי אפשר לו לשער בשערות, דמשער במוח. ומי שמצחו גדול ביותר משאר אדם, והולך גם לגובה הראש, מקום שאצל שאר בני אדם הוא כבר מקום צמיחת השיער, יש לצדד שיניח במקום מוח רופס, ואף על פי שאין שם שערות ונראה כמקצתו על מצח שלו. ומי שמצחו קצר מאוד, רשאי להניח בכל מקום השערות, אף על פי שאין שם מוח תינוק רופס, ע"כ. ולענ"ד גם במצח קצר יניח במקום מוח הנ"ל, דיצא לכולי עלמא, ואף לדעת הרמב"ם דסבירא ליה שזה העיקר, וכמדומה שכן נוהגים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל