התגיירה בקטנותה ומחתה בגיור כשנודע לה והיא כבר נשואה

רבני בית ההוראה
17 Cheshvan 5780

שאלה:

שאלה להלכה ולא למעשה. מה קורה לגיורת שהתגיירה בקטנותה ע”ד ב”ד ולא נודע לה מכך עד לאחר שהתחתנה כדת משה וישראל ונולדו לה ילדים וכעת נודע לה והיא מחתה. א) האם בעלה עבר על איסור גויה למפרע? ב) האם כל ילדיה גוים?

תשובה:

שלום רב,

אכן כן. אם היא לא ידעה שגיירו אותה בעודה קטנה. היא יכולה למחות מיד כשנודע לה, ואז הגיור יתבטל כמובן למפרע ונמצא שבעלה עבר על איסור גויה באונס כמובן. וגם ילדיה אינם יהודים. 

מקורות:

מבואר במהרש”ל כתובות פ”א סי’ לה. שהגדילו יכולים למחות הכוונה היא כאשר נודע להם הגיור והאפשרות למחות. וכך כתב גם בשו”ת אגרות משה (יו”ד ח”א סי’ קסא) וציין שאם כך, כדאי לומר להם בתחילה כדי שלא להיות בספק שמא ימחו כאשר ישמעו על כך. וכך גם כתב בשו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ צט אות יג): “פשיטא שצריכים להודיע להילד קודם שנתגדל שהוא גר, דאם לא כן, הלא אף שנוהג מנהג יהדות, מכל מקום כשיתודע אח”כ שהוא גר, יוכל עוד למחות דדוקא אם ידע שהוא גר, ולא מיחה אחרי שנתגדל, ונהג מנהג יהדות, שוב לא יכול למחות, אבל לא ידע שהוא גר, בודאי יכול למחות כשיתודע, דאפשר לו לומר, מה שלא מחיתי מקודם, הי’ מחמת שחשבתי שאני יהודי מלידה, (ואחרי שעלה בדעתי כן בפשיטות, מצאתי שכתב כן גם בספר אגרות משה יו”ד סי’ קכ”ב)”. אמנם בשו”ת תשובות והנהגות ח”ב סי’ תקיב כתב מסברא שאינו יכול למחות גם אם לא ידע, אם קיים מצוות לאחר גיל יג, ודבריו צ”ע.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *