גנב שעשה רווחים בכסף גנוב

שאלה:

שלום וברכה. אדם שיש לו כסף גנוב, השקיע אותו בעסק וקיבל רווחים. מה דין של הכסף המרווח? זה נחשב כבר כסף כשר? תודה

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שגנב כסף חייב להשיב את הקרן לבעלים. וכל העסקאות שעשה הגנב עם הכספים בזמן ששהו אצלו באיסור שייכים לגנב, ולא לא לבעלים. הכסף של הרווחים הינו כסף כשר, אבל הדרך להגיע לכסף אינה כשרה כלל.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גניבה סימן שנד

היתה הגניבה ביד הגנב והשביחה מאיליה,  כגון כבשה שהיתה מעוברת בשעת גניבה, וילדה; או שהיתה טעונה בשעת גניבה, וגזזה, משלם אותה ואת ולדותיה. ואם אחר יאוש ילדה וגזזה, משלם כשעת הגניבה. הוציא עליה והשביחה, כגון שפטמה, הרי השבח של גנב אפילו לפני יאוש, וכשמחזיר הגניבה נוטל השבח מהבעלים. הגה: וי"א דאפילו שבחה מאליה הוא של גנב, אפי' קודם יאוש, וכל שכן אם גנב כבשה ונתעברה אצל גנב דהשבח של גנב, אפילו תבעוה הבעלים קודם שילדה, הואיל וגנבה ריקנית (טור ס"א בשם הרא"ש והראב"ד)

וכן בפיקדון מצאנו אם השומר השתמש במעות פיקדון שלא ברשות הרווחים שייכים לשומר ולא לבעלים. וז"ל הרמ"א: סימן רצב סעיף ז: ואם הרויח במעות, בין היה לו רשות להשתמש בהן או לא, אין צריך לתת מן הריוח לבעל הפקדון.

המקור לדין שגנב משלם את הקרן ואינו משלם את הרווחים שנעשה מחמת החפץ, וכן  אינו משלם את הרווחים שהוסיף בגוף החפץ, כן כתוב במשנה ב"ק פרק ט משנה א: הגוזל עצים ועשאן כלים, צמר ועשאן בגדים – משלם כשעת הגזלה. גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה – משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת ליגזז. גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, רחל ונטענה אצלו וגזזה – משלם כשעת הגזלה. זה הכלל: כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה

אולם הגוזל קרקע, היות ואין קרקע נגזלת, לכן אם השביח את הקרקע – השבח שייך לבעלים, כיון שהקרקע של הבעלים הושבחה. אבל במטלטלים וכ"ש בכסף הרווח הוא צדדי, הרווחים שייכים לגנב

וכן כתוב בשולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שעב
גזל שדה והשביחה, והנגזל בא לטורפה, שמין לו וידו על התחתונה, אם השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאה בלבד מהנגזל; ואם ההוצאה יתירה על השבח, אין לו מההוצאה אלא שיעור השבח

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל