ג' נשים משמשות במוך

שאלה:

האם קיים בימינו הדין של נשים המשמשות במוך?

תשובה:

שלום רב,

לא לגמרי הבנתי את שאלתך. יש מחלוקת ר"מ וחכמים אם משמשות במוך, ולדעת חכמים מן השמים ירחמו. ויש גם מחלוקת ראשונים וגם אחרונים בסוגיה. אז אשטח לפניך את עיקרי הסוגיה, ואם משהו לא מובן אשמח אם תשאל באופן ספציפי.

ביבמות יב,ב: "תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך קטנה, מעוברת, ומניקה. קטנה שמא תתעבר ושמא תמות, מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל, מניקה שמא תגמול בנה וימות". וכו' דברי ר"מ. וחכ"א אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת, ומן השמים ירחמו, משום שנאמר שומר פתאים ה". ופרש"י שג' נשים הללו מותר להם לשמש במוך בשעה שהם משמשות כדי שלא יתעברו.

ובתוס' הביאו שיטת ר"ת כי ודאי קודם תשמיש אסור להם לשים מוך משום "שאין זה דרך תשמיש בכך והרי הוא כמטיל זרע על העצים ועל האבנים כשמטיל על המוך" ולכן מדובר שהיא שמה את המוך לאחר התשמיש. ולפי"ז לכל אשה מותר לעשות כן. לכן פירש ג' נשים אלו חייבות לשמש במוך משום הסכנה וכו'.

ולדינא נחלקו האחרונים באשה שיש לה סכנה להתעבר אם מותר לה לשמש במוך או לא.

דעת הגרע"א (קמא סי' עא) שאסור לה לשמש במוך בין קודם תשמיש ובין אחר תשמיש ויתבאר לקמן. וכן סיכם את הסוגיא בשו"ת חת"ס (יו"ד סי' קעב): "אמנם לפי ענין השאלה מבואר שהמוך יהיה באותו מקום בשעת תשמיש ממש ולא מצאתי מי שהתיר זה כלל ע"כ לא מצאתי מקום לפלפל בזה רק אבאר פשטות הסוגיא לפירש"י ור"ת ביבמות י"ב ע"ב ובדוכתא טובא נראה דלכ"ע לשים מוך באותו מקום בשעת תשמיש הוה כמשמש על עצים ואבנים ומשחית זרעו ולרש"י לא הוה ניחא ליה לפרש הסוגיא תשמיש מוך אחר תשמיש לקנח ולהסיר הזרע משום דמשמע ליה פ"ק דנדה דהמוך הוא שם כל שעה כמ"ש תוס' ע"כ פירש"י דמיירי בשעת תשמיש ממש ולהיות איסור גמור התירו ר"מ משום סכנה ורבנן לא התירו והלכה כחכמים וכו'. אמנם ר"ת לחומר איסור השחתה לא ס"ל שיתיר ר"מ ע"כ ס"ל דלכ"ע אסור אפילו במקום סכנה ולא מיירי אלא בלאחר תשמיש".

וכן דעת הבית מאיר (סי' כג) שסיים: "נשמע מזה דלשמש במוך בשעת תשמיש לכו"ע אסור בכל הנשים, ולאחר תשמיש תלוי בפלוגתא דרש"י ור"ת, וראוי להחמיר כרש"י ז"ל. ובעניותי איני יודע מדוע השמיטו הפוסקים ברייתא זו".  

ומנגד בשו"ת חמדת שלמה (אבה"ע סי' מו) התיר לשמש במקום שיש סכנה, וחילק בין ג' נשים הללו שאין להם ממש סכנה, אבל במקום שיש סכנה אמיתית גם לדעת חכמים מותרות לשמש במוך, וכן פסק בשו"ת צמח צדק (סי' פט), שו"ת אמרי ישר (ח"א סי' קלא), מהרש"ם (ח"א סי' נח), אחיעזר (ח"א סי' כג). וסמכו על הרדב"ז (תקצ"ו) והיש"ש (יבמות פ"א סי' ח') שהתירו.

וביש"ש שם תפס שתי הדעות לקולא, מצד אחד פסק כרש"י שהמשמש במוך אינו כמטיל על העצים והאבנים משום שזה דרך תשמיש. (אלא שגם לרש"י היינו רק בג' נשים הללו וגם רק לר"מ). ובפירוש הסוגיא נקט כר"ת, דג' נשים הללו חייבות לשמש במוך, אבל האחרות יכולות אם הם רוצות, עיי"ש.

 

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל