תשלום על ארבעת המינים לפני החג / ארבעת המינים במתנה

רבני בית ההוראה
10 Tishrei 5780

שאלה:

שלום הרב, שתי שאלות בקשר לקניין ארבעת המינים. א.בדרך כלל מוכר ארבעת המינים קונה את הסחורה שלו בהקפה מהסוכן. כיצד איפוא מועיל מה שאני משלם למוכר כסף? יש כאן בעיה האם קניה זו מהמוכר נחשבת “לכם”? ב. האם קבלת ארבעת המינים במתנה ממישהו זה מועיל מדאורייתא כמו קניין כסף ממש, או שכדאי לתת עבורם כסף סמלי כדי שיהיה קניין כסף?

תשובה:

שלום וברכה

החיוב לשלם לפני החג ולא לנות בהקפה אינו אלא חומרא בעלמא, כדי לחוש שמא המוכר הוא “עייל ונפיק אזוזי” כלומר מקפיד ומעוניין כבר במעות, שבאופן זה הקנין הוא דוקא בכסף, כמבואר בחו”מ סי’ קצ, ונראה ברור שסברא זו אינה אלא כאשר יש דין ודברים בין המוכר והקונה עצמו, אבל כאשר הבעלים נותן לשני למכור, והוא אינו יודע בכלל מי הקונים ויש ביניהם סיכום מפורש שכיון שאין לסוחר יכולת לשלם עד שימכור, זה ברור שלא שייך כאן עייל ונפיק אזוזי כיון שמדובר בסך רב מאוד שאין בשוק מי שישלם זאת לבעלים לפני החג. כלומר לקונים אין חיוב כלל כלפי הבעלים, ולסוחר אין יכולת לשלם לפני החג וזה לגמרי על דעת זה ואין חשש עייל ונפיק אזוזי.

נהגו לסמוך שגם קנין חצר מועיל מן התורה, ראה משנה ברורה סי’ תרנח ס”ק י. לכן מתנה זה בסדר גמור, והסברא לשלם לפני החג כאמור אינה בשביל לעשות קנין כסף אלא מחשש שמא המוכר עייל ונפיק אזוזי. אכן בלי קנין חצר, במשיכה או הגבהה בעלמא, כגון שאין לו ארבעת המינים והוא לוקח מאחר, זה כבר תלוי במחלוקת הגדולה אם קנין דרבנן מהני לדאורייתא, וראוי ביום הראשון שכן יהיה קנין גמור מן התורה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *