לבישת בגד פשתן מעל בגד צמר

הרב ירוחם ארלנגר‎
4 Tishrei 5780

שאלה:

שלום רב, קניתי לילדי בגדי ילדים שמעורב בהם פשתן (גם חולצה וגם מכנס). האם ניתן ללבוש אותם עם ציצית (הפתילות צמר)? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

מותר ללבוש בגד צמר על בגד פשתן או להיפך, וגם לדעת המחמירים בזה אין לאסור אלא רק באופן שלא ניתן לפשוט את התחתון בלי להסיר את העליון, אבל כאשר ניתן לפשוט את התחתון בלי להסיר את העליון כמו בציצית – מותר לכל הדעות. 

מקורות:

ראה אור זרוע הל’ יום טוב סי’ שמא על פי הירושלמי כלאים פרק ט’ שהחמיר כשאי אפשר לפשוט, וברמ”א סי’ ש סעי’ ד כתב שנכון לחוש לדבריו, וכן החמיר בים של שלמה ביצה פ”א סי’ מו, אולם בבית יוסף שם פירש שהירושלמי מדבר באופן שלא ניתן לפשוט את התחתון בגלל שהוא מחובר בתפירה לעליון אבל מה שמונחים זה על זה אינו אסור כלל גם כשאי אפשר לפשוט את התחתון בלי העליון, וראה בט”ז שם ס”ק י שדן כשאפשר לפשוט באופן חלקי מה הדין, וראה ש”ך שם ס”ק ט, ובשו”ת מנחת יצחק ח”ב סי’ כו אות ג’,  ויש עוד להאריך בזה אבל בנדון כאן ודאי מותר לכל הדעות גם אם הטלית קטן עצמה היא צמר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *