טעה והתפלל שחרית בזמן מנחה האם יצא ידי מנחה?

רבני בית ההוראה
23 Elul 5779

שאלה:

מי שסבר שעתה זמן שחרית והתפלל ואחר כך ראה שזה כבר היה צהרים – האם תפילת עמידה עלתה לו בשביל מנחה?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שהיתה לו כוונה מפורשת לשחרית לא יצא ידי מנחה וצריך להתפלל שוב.

מקורות:

אני מעתיק לך מתוך ס’ לקט הקמח החדש ח”ד

אירע לאדם ביום הכיפורים שטעה והתפלל תפילת שחרית פעם שנית במקום תפילת מוסף, ואחר כך נזכר והתפלל שוב תפילת מוסף, יש להסתפק האם צריך להתפלל מנחה, או שמא יצא ידי חובת תפילת מנחה בתפילת שחרית השניה שהתפלל בטעות:

הנה, אף לדעת הפוסקים דמצוות אין צריכות כוונה, מכל מקום מצינו בפוסקים שאם עשה גילוי דעת מפורש היפך הדבר, לא מהני. וכגון שהתפלל תפילת תשלומין קודם של חובה, דאף שאינו אלא בכוונה בעלמא ומצוות אין צריכות כוונה, אותה כוונה הופכית שנתכוין להדיא לשם תשלומין, מקלקלת הענין, וגרע מאם לא כיון כלל, וצריך לחזור. והוא הדין בזה שהיה מכוין בתפילתו לשם שחרית, דלא מהני למנחה וצריך להתפלל שנית מנחה (שו”ת האלף לך שלמה סי’ נב).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *