הבטיח חפץ לחברו ורוצה לחזור בו

רבני בית הדין
11 Elul 5779

שאלה:

שלום, אם אמרתי למישהו שאתן לו איזה חפץ במתנה ואמרתי בלי נדר ואחרי זה התחרטתי אני חייב לתת לו?

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שהבטיח מתנה לחברו חייב לקיים את הבטחתו מדין ‘מחוסרי אמנה’ שיש לו לאדם לקיים את דבריו מאחר וחברו סמך דעתו לקבל את המתנה. אמנם דין זה נאמר דוקא במתנה מועטת. אבל במתנה מרובה שאין עליה סמיכות דעת, לא חל ההבטחה ואינו חייב לקיים את דיבורו.

אם הבטיח לחברו שמצבו דחוק – עני, חל הדיבור מדין נדר לצדקה, וחל הנדר גם במתנה מרובה, וחייב לקיים דבריו.

איסור מחוסרי אמנה ונדר לצדקה חל דוקא אם סיכם בצורה החלטית שייתן, ולכן אם התנה בשעת ההבטחה ואמר ‘בלי נדר’, אין בזה דיבור החלטי, ויש כאן תנאי מפורש שמסייג את ההבטחה, ולא חל חיוב לקיים דבריו הן מצד מחוסרי אמנה והן מצד נדר לצדקה.

על כן אמירה של בלי נדר לא מחייבת, ויכול לחזור בו. וראוי תמיד בעת הבטחה שיאמר בלי נדר כדי שלא יגיע לידי איסורים.

בהצלחה. 

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן רד סעיף ח. וסימן רמא סעיף א. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *