להכניס את הציצית בכיס שבכנף

שאלה:

בס"ד שלום, לגבי ציצית, יש אדם שלובש את הציצית (חולצה) ובזמן שהציצית עליו הוא מכניס את הצציות לתוך "כיס" שעושים את זה כמדומני לצורך הכביסה שהחוטים לא יקשרו זה בזה. האם נחשב שהולך עם ציצית? אבקש מקור לעניין תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

להכרעת הפוסקים הוא יוצא ידי חובה [אף שהמנחת אהרון החמיר בזה אבל רהיטת שאר פוסקים להקל], אבל אין זו הנהגה ראויה כיון שצריך שיהיו חוטי הציצית גלויים, בודאי לאשכנזים.

אני מעתיק לך בענין זה מספר לקט הקמח החדש, בסימן ח':

שיהיו חוטי הציצית גלויים

נח] לדעת המשנה ברורה (ס"ק כו), אותם ששמים את חוטי הציצית במכנסים מבזים את המצוה ועתידים ליתן הדין, ומשום שהולכים בין הנכרים, די להם שישימו את הציצית בתוך הכנף {כדלעיל אות קודמת}, ע״ש. וכוונתו לדברי המגן אברהם (ס"ק יג), שהמנהג הוא שלא לתפור לגמרי את חתיכות הבד שנותנים בכנפות של הטלית, אלא עושים אותן כמין כיס, ונותנים בהן את חוטי הציצית, וכן כתב המנחת אהרן (כלל ב אות יג) לפרש דברי המגן אברהם. ולא ידעתי אם כוונתו שבזיון הוא לשים את הציציות במכנסים התחתונים שעל הגוף ממש, או גם במכנסים החיצונים סבירא ליה דהוי ביזיון.

בערוך השלחן (סעי' יז) משווה את תחיבת הציציות במכנסים לתחיבתן בכנף הטלית, ומשמע דכוונתו להתיר לתוחבם במכנסים החיצונים. ועיין מחצית השקל (ע"ד המגן אברהם ס"ק יג) שכתב, שהריצב"א (עי' ברכות יח ע"א תוס' ד"ה למחר) לא הסיר את חוטי הציצית מן המת, אלא היה רגיל לקושרם ולתוחבם בתוך הכנף, דממה נפשך, אם טיבותא הוא למת שיהיה עם הציצית, הרי יש לו, ואם לאו הרי הם מכוסים, ומשמע דמותר לתחוב את הציציות בכנף. ולפי זה, אותם הקושרים את חוטי הציצית סביב גופם תחת הוועסטל כדי שלא יראו לחוץ, הוא גם כן מותר, אבל עיין בזה בדברינו לעיל אות כ״ז שאין נכון לנהוג כך. וכן אם בא לקפל את הטלית קטן שהיא ארוכה, עד שמחמת הקיפול יראו חוטי הציצית רק קצת לחוץ, גם בזה יש את החשש הנ"ל, עיין בדברינו להלן סי' י' סעי' ו' אות י"ג.

יש שתוחבים את חוטי הציצית בכיס מכנסיהם, וזה אינו בגדר ביזוי למצוה, אמנם הלובש הטלית קטן תחת החלוק, על הגוף ממש, יש בזה חשש ביזוי. וכן אומרות הנשים שמכבסות את הבגדים, שבאופן זה הטלית קטן מטונפת הרבה מזיעה. לכן יש ללבוש מין חלוק אריג תחת החלוק, ועל זה ילבש הטלית קטן.

 המנחת אהרן (שם) כתב, דאותם המניחים את חוטי הציצית בכיס הנמצא בכנף הבגד ועל דרך מה שנתבאר במגן אברהם הנ״ל, נחשב הדבר כמי שאין לו ציצית כלל, כיון דאין נוטפים על כנף הבגד, ויותר טוב שיכניסם לתוך המכנסים, שעל ידי זה חוטי הציצית יהיו במקומם. ואין בכך ביזיון, שהרי החלוק מפסיק בין הציציות לבשר הגוף וליכא ביזוי מצוה ע״ש, ודבריו הם ראיה לדברינו לעיל שלהכניס חוטי הציצית בתוך המכנסים עליונים ליכא ביזוי (יצב"ר).

 

עוד בענין הנ"ל

 

נט] לענ״ד, בטלית גדול מצוה לתחוב חוטי הציצית התחתונים בכנפות, כיון דאסור לגרור את הציציות על הארץ, עיין בדברינו להלן סי' כ״א סעי' ד' אות י"ד-ט"ו. וכשמסתכל בב׳ הציציות שלפניו מקיים את הענין של "וראיתם", ושפיר יכול לתחוב את ב׳ הציציות שלאחריו בכנף כדי שלא יגררו על הארץ (דברי צבי למגן אברהם ס"ק יג), ועיין בדברינו לעיל אות כ״ז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל