התחייבות שלא למכור סחורה

רבני בית הדין
23 Av 5779

שאלה:

שלום רב פיאנית סיכמה עם אשה שתעשה מכירות בביתה, והתחייבה לה שלא תעשה בבית אחר בעיר זו, אחר זמן היחסים בין הפיאנית והסוכנת נעשו לא נעימים, והפיאנית מעוניינת לעשות מכירה בבית אחר, האם מותר לה או לא?

תשובה:

שלום וברכה,

במקרה שהפאות או הסחורה שנמכרת שייך לפאנית, אסור לה למכור את הסחורה של הפאנית ללא רשותה. אם הסחורה שייכת למוכרת, והתחייבה שלא למכור במקום אחר, התחייבות שלא למכור לא חלה, אלא אם כן מתחייבת בצורה של קנס כספי. אין מושג בהלכה להתחייב שלא לעשות. 

אך יש לשמוע את שתי הצדדים כדי להבין מדוע התחייבה לפאנית שלא למכור, וולבדוק את הקשר העיסוק שהיה ביניהם כדי לקבוע את ההלכה בזה. 

מקורות:

מצאנו בהלכה במקרה שמתנה עם בעל מלאכה שלא יעבוד וישלם לו, האם חל חובת תשלום שכירות עבור בטלה שלא יעבוד, ראה פת”ש סימן קעו ס”ק ד שהביא את דברי הבית דוד. וראה במנחת פיתים שחולק עליו. וראה עוד במחנ”א שכירות סימן יח שדן בזה. אמנם מצד העובד לא חל התחייבות שלא לעבוד אלא אם התנו בקניין המועיל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *