זינתה עם גוי האם מותרת לבעלה?

רבני בית ההוראה
י"ז אב ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה. אשת איש שזינתה עם גוי, האם מותרת לבעלה? תודה

תשובה:

שלום רב,

דעת ר”ת כפי שהובא בתוס’ בכתובות ג,ב שביאת גוי אינה אוסרת. אולם כל הראשונים הקשו על ר”ת, ראה שם בתוס’, וגם הרא”ש ועוד ראשונים שהקשו מאישה שנחבשה ע”י גויים שמבואר כי בזינתה מרצון נאסרה על בעלה. וכן הגמרא במגילה (טו,ב) שאסתר אומרת כאשר אבדתי אבדתי, כלומר, שאבדתי גם ממרדכי שהיא נאסרה ע”י ביאת אחשוורוש. לכן לא מצאנו בפוסקים שאפילו צירפו את שיטת ר”ת לקולא במקרה שהאישה זינתה עם גוי.

ראה בתרומת הדשן (ריט): “לכאורה משמע מן התוס’ ואשירי דר”ת לא מחלק בין בועל לבעל וסבר דלבעל אינה אסורה ע”י ביאת נכרי. אמנם נראה דהיה דוחק גדול לומר דר”ת לא הרגיש בכל אותן ראיות המפורשות במתני’ ובתלמוד דאסורה היא לבעלה ע”י ביאת נכרי, וטפי אית לן למימר דמודה ר”ת דאסורה לבעלה ואף על גב דחשיבה כביאת בהמה הנ”מ לענין איסור דבועל, משום דלגבי נכרי לא שייך איסור כמו לגבי בהמה. אבל מ”מ הואיל וביאת אדם היא אוסרת לבעלה דישראל הוא ושייך איסור לגביה”. ודין זה הובא בשו”ע (סוף סי’ קעח) בשם יש אומרים, שלאחר שהתגייר היא מותרת לו – לאחר שהתגרשה כמובן. אבל כאמור, לגבי איסור לבעל ודאי שלהלכה לית מאן דפליג שהיא אסורה לבעלה. וכך גם ברא”ש שם. לכן, אפילו דעת יחיד – ר”ת, כלל לא ברור שיש היתר לבעלה. משום כך הלכה למעשה אם אין היתר אחר, א”א לסמוך על דעה זו להתיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *