יולדת בתשעה באב נדחה

רבני בית ההוראה
9 Av 5779

שאלה:

האם יולדת חייבת בצום תשעה באב?

תשובה:

שלום רב,

עד 30 יום ודאי אינה צריכה לצום. ראה שו”ע סי’ תקנד. 

לעבר לזה, מאחר שמדובר בתשעה באב נדחה צריכים לשים לב שאם היא אינה מרגישה טוב, חולשה (יותר מהרגיל) יכולה להבדיל ולאכול ועדיף לאחר חצות. ראה פרי מגדים תקנט א וראה עוד בהלכות חג ובחג פרק ז’ הערה 18 מה שהביא בשם הגרי”ש אלישיב. וראה גפם בהליכות שלמה שם מה שהביאו בשם הגרש”ז אוירבאך.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *