אני בן לאמא שאינה יהודיה ורוצה לקיים שבע מצוות בני נח

רבני בית ההוראה
13 Tamuz 5779

שאלה:

שלום כבוד הרב אני בן 16 לצערי בן לאבא יהודי ואמא גויה ואני שומר שבע מצוות בני נח השאלה שלי היא אם אני יתחיל לשמור את שבע המצוות מעכשיו גיל 16 זה יהיה בסדר ויחשב שאני שומר כי פעם גנבתי בקבוק סודה לסבתא שלי ועןד כמה בקבוקי שתיה ובמבה בשקל מחנות וכמובן שלחנות אני אחזיר כסף כשיהיה לי כי אני מעדיף לתרום לקופת צדקה מאשר ישר להחזיר ולסבתא גם אני מעדיף לא להתגייר כי אני בטוח שאני לא אצליח לשצור את כל המצוות אני בקושי עד עכשיו שמרתי 7 אשמח שרק תענה על השאלה שלי ואולי גם תרגיע אותי כי יש לי היום יום הולדת וביום הזה אני לחוץ שאני לא שומר שבע מצוות ואמרתי לעצני שמהיום אני הכי משתדל שיש בעולם לשמור את כל שבע המצוות אבל אני רק רוצה לדעת שזה בסדר להתחיל בגיל 16 לשמור אם לפני זה גנבתי טוב וגם אפילו שזה לא גזל אני יחזיר אומנם לא אותו בקבוק סודה ושתיה אחד לאחד אבל אותו סוג ולחנות אני יחזיר עשר שקל במקום שקל אבל זה יותר מאוחר פשוט תענה לי אם זה בסדר להתחיל לשמור מגיל 16 ואם זה שווה משהו

תשובה:

שלום ידידי,

אף פעם לא מאוחר..

אתה יכול להתחיל להקפיד לשמור על שבע מצוות בני נח, ואח”כ תקבל על עצמך באופן רשמי. 

למעשה, יש צורך לקבל על עצמך שבע מצוות בני נח בפני שלשה. 

ראה מה שכתב הרמב”ם בפ”ח מהלכות מלכים הלכה י-יא: “משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהלת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר, אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצות, וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח… והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים, וכל המקבל עליו למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות. 

יא: כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם”. וראה מה שביאר באור שמח שם פרק יד הלכה ז’.

למעשה, יש כאן קושיא על דברי הרמב”ם, הרי הרמב”ם עצמו פסק בסוף הלכות מלכים שבזמן שאין היובל נוהג אין דין גר תושב (וראה מה שהראב”ד חלק עליו). א”כ כיצד שייך לומר שהיום אין דין בן נח הרי מעיקר הדין כתב שנהרג על מי שעובר על שבע מצוות בני נח. וראיתי שבספר משנת יעבץ יו”ד סי’ ג’ עסק בקושיא זו, וביאר, שיש גר תושב שזה חלות דין גר תושב שבניו גם נחשבים גר תושב מכח אביהם. כלומר, לגר תושב יש יחס שמוריש אותו לבניו. וזה נוהג רק בזמן שהיובל נוהג. אבל שבע מצוות בני נח למי שקיבל על עצמו נוהג גם בזמנינו. 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *