הכנת מנה חמה בשבת

רבני בית ההוראה
8 Tamuz 5779

שאלה:

שלום וברכה.
האם מותר להכין מנה חמה בשבת?

תשובה:

שלום רב.

מנה חמה של פירה תפוחי אדמה וכיוצא בזה, שנעשית עיסה עבה אסור להכין בשבת.

גם מנה חמה שלא נוצרת עיסה אין להכין בשבת אלא אם כן ידוע באופן ברור שכל המרכיבים עברו תהליך בישול גמור, וגם באופן זה יש אוסרים, ולדעתי יש בהחלט חומרים שלא עברו בישול, לכל הפחות התבלינים.

מקורות:

במנה חמה יש ג’ חששות: מבשל, מכה בפטיש, ולש.

לגבי בישול- אם יש חומרים שלא עברו תהליך בישול הרי שכאשר מערה מכלי ראשון עליהם עובר על איסור בישול מהתורה, ואפי’ אם יערה מכלי שני גם יש לחוש לקלי הבישול דאסורים אפי’ בכלי שלישי כמו עלי תה כמבואר במ”ב סי’ שי”ח סקל”ט וכמש”כ הביה”ל בס”ד דכל דבר דק ורך ביותר הוי בכלל קלי הבישול.

לגבי מכה בפטיש- הפמ”ג והח”א כתבו דיש איסור מכה בפטיש באוכלין, אמנם, הביה”ל בסי’ שי”ח ס”ד הכריע דאין מכה בפטיש באוכלין, אך לכתחלה הפוסקים חששו לאיסור זה גם באוכלים.

לגבי לש- באופן שנעשית עיסה עבה [שאינה נשפכת מכלי לכלי] יש איסור לש ולא עוזר בזה לעשות גיבול ע”י שינוי כמבואר בסי’ שכ”א סט”ז ובמ”ב שם, והטעם דחוששים לספר התרומה שפסק כרבי דכבר בנתינת המים עובר על לש ולזה לא סגי בשינוי בסדר הנתינה.

אמנם, מאכל שאם יכינו אותו מע”ש יתקלקל טעמו בזה התירו אפי’ בלילה עבה ע”י שינוי של שתי וערב, וטוב שיעשה שינוי גם בסדר הנתינה כמבואר שם ובשעה”צ ס”ק פ”ד, אבל במנה חמה כפי הנראה אפשר להכין מע”ש ולא יתקלקל טעמו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *