איסור העתקת ספרים מהאנטרנט

רבני בית הדין
כ"ח סיון ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב שאלתי, קיימים באינטרנט ספרים בין ספרי קודש בין חול שמוכרים אותם כיום בחנויות האם מותר להורידם ולקרוא או ללמוד בהם לעצמי?

תשובה:

שלום וברכה,

ספרים שמוגנים בזכויות יוצרים, אסור להעתיק, גם אם הורידו אותם לאינטרנט, אין היתר. איסור להעתיק ל הן בסרי קודש והן בספרי חול.

בהצלחה.

מקורות:

יש שרצו לומר שאם פורסמו באינטרנט נחשב שהופקרו הזכויות מהבעלים, וכל המעתיק זוכה מן ההפקר. מרן הרב אלישיב לא הסכים לקבל את הסברא הזאת, וטענתו עימו שהרי רואים שהבעלים עדיין מוכרים את הספרים ומתפרנסים, הרי לנו שלא הופקרו זכויותיו.

אין הבדל אם מעתיק ספרי חול או ספרי קודש. איסור הפרת זכויות קיים גם בספרי קודש. יש שמביאים ראיה מדברי הרמ”א חו”מ סו”ס רצב סעיף כ ובסמ”ע שם ס”ק מה, ששומר תלמיד חכם שקיבל ספר לשמור אין עליו איסור להעתיק מהספר, משום שנאמר אל תבוזו לגנב כי יגנוב. ולכן מותר להעתיק ספרי קודש שמוגנים בזכויות יוצרים. אבל הדימוי להלכה שם הוא ממש רחוק מהדעת, ששם מדובר בשומר, אבל לקחת ספרי קודש מחברו ללא רשות, אין צד להתיר. וכן כתב הסמ”ע להדיא בסימן עב ס”ק ו: “ובפקדון נמי, דוקא בהפקיד לת”ח די”ל דאדעתא דהכי הפקידו כנ”ל, אבל לא באדם אחר לראב”ן הנ”ל דמחשבו לשולח יד בפקדון. וכל זה דוקא כשבא הספר לידו מדעת בעליו, אבל לילך לבית חבירו ולקרות מתוך ספרו שלא מדעתו, אסור אפילו לת”ח ובלא חשש ריבית, שמא חבירו יקפיד ע”ז מחמת שיקרע ספרו, וכן פסק מור”ם באו”ח סוף סימן י”ד [סעיף ד’] ע”ש”. ואדם שמתיק ספרים נחשב שלוקח חכמה מבעל הזכויות – ואסור. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *