קנה תפילין בהקפה ואינו משלם – האם יוצא ידי חובה?

שאלה:

שאלה לכבוד הרבנים. ראיתי פעם במשנה ברורה שמי שעדיין לא גמר לשלם את כל התפלין שלו יש לו בעיה של בוצע ברך ניאץ ה', או מצוה הבאה בעברה. האם יש פסק ברור בענין? בברכת התורה.

תשובה:

שלום וברכה

בפוסקים נחלקו באופן כזה שקנה בהקפה ואינו משלם אם יכול לברך עליהן, לכן אם המוכר מקפיד ודאי יש להזדרז מאוד ולשלם, זה ספק גדול אם מקיימים כך מצוה.

מקורות:

בשו"ת מגדל השן (סי' פז) שדן, באחד שקנה תפילין מסופר סת"ם בהקפה ואינו רוצה לשלם, אם יש להם דין גזולים או דין שאולים, והנפקא מינה לענין ברכה, וכתב: הנה מה שכתב הבית שמואל (שו"ע אבן העזר סי' קכ סק"ג) דבנותן בהקפה לאו גזל הוא, מבאר בנתיבות המשפט (חושן משפט סי' ק"צ ביאורים סק"ז ד"ה ועוד נראה {וע"ע שם סי' צא ביאורים סק"ט ד"ה ולענין דינא}) דהמוכר משלו לאחרים עושה כן על דעת שיתנו לו מעות, וכל שלא נתנו לו את שכרו – לאו כלום הוא וגזל בידו, והתם גם כן נשתלם אחר סידור הגט ולכן אינו גזל, אלא שאם זקפן עליו במלוה לא הוי גזל, וכמבואר בבבא מציעא (עז ע"ב) ושיטה מקובצת שם (ד"ה אמנם אם), דהוי כאילו קיבלם וחזר והלוה לו. והוא הדין כאן לענין תפילין, דאם לא זקפן במלוה – הוי גזל, ואפילו נתנם ביד אחר, ואסור לברך עליהן.

מיהו בשולחן מלכים (סי' י, הלכה למשה ס"ק יג אות א) מפקפק על זה, וסבירא ליה דיצא. ואם מכרם לאחר, או שקונה מסוחר והסוחר לא שילם עדיין למוכר שלו, ודאי יצא, דאדעתא דהכי מכר שימכור לאחרים, אף שבודאי לא יחקרו הקונים אם שילם.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל