כהן שקיבל מעות פדיון במתנה ע"מ להחזיר ואבדו המעות קודם שהחזיר

שאלה:

שאלה להכבוד הרב,

שאלה: מי שנתן לכהן מאות פדיון הבן במתנת ע"מ להחזיר ונאנס המאות אצל הכהן מה דינו? כלומר האם הבן פדוי? האם חייב הכהן לשלם עוד מאות?

או יש לומר שכיון שהיה אונס שאינו מצוי פטור מלשלם וגם פדוי הבן ואין לחלק בין חיוב ממנו ליציאת י"ד חובה?

לכתחילה יש לחוש ולעשות שוב פעם כיון שפדיון הבן מדאורייתא ושי מחלוקת בדבר אז יש לעשות שוב? ואם היה מצוה דרבנן האם נוכל לסמוך על דעת המתירים ואין צורך שוב לעשות מעשה?

תודה ברכה והצלחה
אשמח לקבל חוות דעת

תשובה:

שלום וברכה,

הכהן פטור על הכסף שהיה בידו. כדין מתנה ע"מ להחזיר ונאנס מידיו שפטור. ובמשנה למלך הסתפק באופן שפטור המקבל האם בטלה המתנה למפרע. ובשער המשפט הוכיח שבטלה המתנה למפרע, ולכן באתרוג צריך לנענע שוב. וכן בפדיון הבן יצטרך האב לפדות שוב.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן רמא סעיף ח. וראה בשער משפט שם וז"ל:
המשנה למלך פרק ג' מהלכ' זכיה ומתנה (ה"י) האריך לפלפל היכא דמת תוך הזמן דאמרינן פטור מלשלם אם מחזיר הפירות שאכל או לא, דאפשר דחייב לשלם משום כיון דנאנס ולא החזירו הרי לא קיים תנאו ונתבטלה מתנתו וחייב להחזיר הפירות, או דלמא כיון שנאנס לא נתבטלה מתנתו כלל דמה שהתנה על מנת שתחזירם לי אינו אלא כשתהיה בעין, יעוי"ש שהאריך בזה. ומדברי המחבר מוכח דס"ל דאף שפטור מלשלם אם נאנס מ"מ המתנה בטילה מעיקרא, דכאן פסק דאם מת בתוך הזמן פטור מלשלם, ובאו"ח סי' תרנ"ח ס"ד פסק גבי אתרוג דאם נתנו לו מתנה על מנת להחזירו אם לא החזירו לא יצא אפילו נתן לו דמיו ואפי' נאנס מידו יעוי"ש, הרי להדיא דאף שנאנס נתבטלה המתנה מעיקרא דאם לא כן אמאי לא יצא, ודוחק לומר דלענין חובת מצוה החמיר בדבר.

ועיין עוד בפת"ש שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל