הפרשת חלה שמתחלקת לאנשים שונים

רבני בית ההוראה
12 Nisan 5779

שאלה:

שלום חבורה שאופה מצות כל משפחה מקבלת קילו, האם אפשר או רצוי לפני החלוקה לצרף ולהפריש חלה

תשובה:

שלום רב.

יש סוברים שעיסה זו פטורה מהפרשת חלה כיון שרוצים לחלקה לחלקים קטנים שיהיה לכל משפחה את חלקה ולכן יש להפריש ללא ברכה.

מקורות:

מקור דין זה של עיסה על מנת לחלק הוא במשנה בחלה פרק א’ משנה ז’ וכדעת ר’ יוחנן בירושלמי פסקו רוב הראשונים וכמבואר בביאור הגר”א סי’ שכ”ו סק”ז באריכות ובפתחי תשובה שם סק”ב.

2 Comments

    שלמה:

    אולי עדיף מראש לא לצרף אחר האפיה הרי הלישה היא של כל קילו בנפרד?

    רבני בית הוראה:

    אם אפשר שלא יצטרפו כלל זה בסדר גמור, אבל אם אורזים הכל במקום אחד יחד, מאוד מצוי שזה מצטרף, ויש להזהר באופן זה כן להפריש.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *