אישה ששומעת את המגילה מאוחר אם מותר לה לאכול לפני כן?

שאלה:

שלום רב
אשתי מניקה ואינה מתענה בתענית אסתר, אבל מכיון שהיא צריכה לטפל בילדים אינה יכולה לקרוא המגילה אלא מאוחר בלילה אחרי שכולנו נאכל, האם היא יכולה לאכול אתנו או צריכה להמתין לאכול עד אחרי שתקרא המגילה?

תשובה:

שלום רב,

אסור לה לאכול איתכם עד שתקרא את המגילה.

מקורות:

מקור הדין שלא לאכול קודם קריאת המגילה, הובא במגן אברהם בסי’ תרצב ס”ק ז מדברי התרומת הדשן לגבי קריאת שמע של ערבית, ושם הרי התירו למעשה טעימה קלה של פירות וכדומה, ודברי התרומת הדשן שמחמיר בזה לענין ק”ש לא התקבלו להלכה.

אכן בלבוש סו”ס תרצב כתב “תיקנו חכמים שלא לאכול קודם המגילה כדי שלא יבוא לבטלה”, יתכן שמדבריו שיש כאן תקנה מיוחדת מעבר לשאר אכילה לפני קיום מצוה, ובאליה רבה שם ביאר בטעם הדבר, שהואיל ולאחר התענית אנשים רעבים, יש יותר חשש שמא ימשך באכילתו וישכח לקרוא מגילה.

ראה עוד בתרומת הדשן סי' קט שנשאל:  "מי שהוא אנוס קצת שלא יכול לילך לבהכ"נ לקריאת מגילה וצריך להמתין עד לאחר שקראו הקהל, ואז ימצא לו אחד שיקרא לו, וזה קשה עליו לישב כל כך בתענית שרי ליה לשמוע קריאתה מבעוד יום בי"ג בתענית אסתר או לאו?

כלומר ,מדובר באופן שמישהו יקרא לו אח"כ ובכל זאת למרות התענית כתב התרומת הדשן: "אבל אין נראה לו להתיר למי דקשה לו להמתין כדלעיל, שיטעום מעט קודם קריאת מגילה וימתין שוב עד שיבא לו הקורא. כדאמרינן פ"ק דברכות ד ע"ב, לא יאמר אדם אוכל קימעא ואשתה קימעא ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל כו', עד כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ונראה דכל שכן לענין קריאת מגילה דחיישינן שמא תחטפנו שינה ויבטל מקריאתה, שהרי יש בה שהות טובא וגם קריאתה חובה טפי, שהרי כל המצות נדחות מפניה". דהיינו בגלל קושי הצום התיר רק טעימה מעט.

ראה עוד במשנה ברורה סי' תרנב ס"ק ז' לגבי לולב: "ויש אומרים דאם מצפה שיביאו לו לולב אין לו להמתין כלל דהרי יש לו מי שיזכירנו לנטלו היינו אותו שיביא לו הלולב ומי שחלש לבו בודאי יוכל לסמוך על זה". וכתב בשער הציון שם: "וכל שכן אם הולך בעצמו למקום שיש בו לולב, ובאליה רבה משמע דמכל מקום נכון להמתין בכל זה לכתחלה עד חצות. ולענין טעימה בודאי אין להחמיר בכל זה, דהיינו, שיוכל לטעום תיכף אחר התפלה אפילו ביום ראשון". כלומר, רק לגבי טעימה הקל בלולב.

מכל זה נראה שאין מקום להתיר רק מפאת הנוחות שהאישה תאכל ביחד עם כולם לפני קריאת המגילה.

אגב, גם לגבי טעימה קודם קריאת המגילה ביום יש להקפיד על כך, לפעמים האישה הולכת לשמוע קריאת המגילה מאוחר יותר ביום, עליה לדעת שאסור לה לאכול לפני הקריאה. ראה במשנה ברורה סי' תרצב ס"ק טו "ודע דכמו בלילה אסור לאכול קודם קריאתה הוא הדין ביום אפילו כבר התפלל אסור לאכול קודם קריאתה וכמו לענין שופר ולולב".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל