מאיזה גיל יש דין של ערוה בקטנה?

רבני בית ההוראה
ה' אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

שלום
מה ההגדרה של מקומות המכוסים בקטנה האם דינה כגדולה לענין כל מקומות שאמור להיות מכוסה. וכן מאיזה גיל יש להקפיד ע”ז?
נא לציין מקורות

תשובה:

שלום רב,

ראה ביאור הלכה (סי’ עה סעי’ א’) שכתב לגבי טפח באישה ערוה שאסור לקרוא ק”ש כנגדה: “עיין בספר שולחן שלמה שכתב דשיעור זה שייך אפי’ בקטנה מבת ג’ ואילך שהיא ראויה לביאה”. אולם ראה בחזון איש או”ח סי’ טז ס”ק ח’ שכתב: “ולמאי דמבואר לעיל דכל הני אינה ערוה כל שהו, אלא חכמים אסרוה משום הרהור וטרדא היה נראה דכל שאין דעתן של בני אדם עליהן מחמת קטנותן מותר. והרי דעת הר”י שאין איסור בראיה אלא בהסתכלות ונהי דדעת שאר פוסקים שסתמו בזה להחמיר בראיה שעינא וליבא סרסורא דעבירה מ”מ זו שאין יצר עליהן מחמת קוטנן הדעת נוטה שלא אסרום חכמים ואין כאן שיעור בשנים אלא לפי מציאותן וקטנות גופן”. ובשו”ת אור לציון (ח”ב פ”ו אות י”ב) כתב דמגיל שש או שבע יש הרהור גם לחזו”א וכך נוהגים רבים.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *