חולה ניוון שרירים בשבת

שאלה:

האם מותר לחולי ALS, להשתמש בשבת, במסך דיגיטלי, המעניק לחולים במחלה הניוונית חשוכת המרפא את היכולת לתקשר עם הסביבה בעזרת העיניים שמביטות אל מסך, והמסך מצליח להבין את בקשתו של החולה?

תשובה:

שלום וברכה

עם כל הכאב והצער, כיון שהשימוש במחשב כרוך באיסורי שבת, לא נראה שניתן להתיר זאת לצורך אותו חולה אא"כ מדובר במשהו שקשור לחוליו ממש, ויש בו חשש פיקוח נפש, אבל דברים שהם לנוחותו ושאר צרכיו לא ניתן להשתמש באופן זה. מה שצריך הוא שאדם שמכיר אותו היטב יהיה לצידו במשך השבת וינסה לדאוג לכל צרכיו בלי שיבקש. אמנם ראיתי שבמכון צומת התירו דבר כזה, אני מנסה לקבל מהם את הנימוקים ובאיזה מכשיר בדיוק מדובר, כדי להבין ולבדוק אם יש צד להקל באופן מסויים או במכשיר מסויים בענין זה. אם אמצע אופן להקל בתנאים מסויימים אשתדל לחזור אליכם בלי נדר.

בשורות טובות.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. חולה במחלת ניוון שרירים המשתמש במשך ימות השבוע במסך המחובר למחשב, עם תוכנת מיקוד מבט העוקבת אחר תנועות האישונים של החולה [Eye Tracking Technology], ובכך מאפשר לחולה זה להפעיל מחשב באמצעות המבט בלבד, ומעניק לו את היכולת לתקשר עם הסביבה, ולכתוב במחשב באופן מלא, ומאפשר לסובבים אותו להבין את בקשותיו ואף לשמוע את בקשותיו דרך מכשיר המגביר את קול המחשב [המחשב עובד על עקרון של זיהוי האישון באמצעות קרן אינפרה אדומה, ותרגום של תזוזות האישון להנעת הסמן, בדומה לפעולת העכבר במחשב רגיל. בעבר היתה מערכת זו מיועדת בעיקר לחולה ניוון השרירים ALS, היום המחשב הזה הוא פתרון גם למשתמשים פגועי עמוד שדרה, שיתוק מוחין, טרשת נפוצה, וכל מגבלה אשר מונעת הפעלת עכבר באופן סטנדרט]. כיון שהשימוש במחשב כרוך באיסורי שבת מדרבנן, יש מקום להתיר את השימוש במחשב לחולה כזה שאין לו אפשרות לתקשר בצורה אחרת, ורק כאשר הדבר נוגע לצרכיו האישיים, כמו מזון, תרופות, או היגיינה, מכמה טעמים: א. חולה במצב רפואי זה, הוא ללא כל ספק בגדר חולה שאין בו סכנה שחלה כל גופו ונפל למשכב, ואולי למעלה מזה. ב. במצב רפואי זה, על הצורך הגדול שבו, הרבה מהפוסקים, נוטים להתייחס לכל פעולה הנעשית על ידו כגון שימוש על ידי המחשב, כמלאכת דרבנן. ג. יש להתייחס לשימוש במחשב מיוחד זה, הדלוק מערב שבת ללא הפסקה, {אף שמחשב זה מתוכנן לצורך מיוחד זה}, שאין נחשב כדרך מלאכה רגילה, והרי זה כמלאכה בשינוי, ואולי למעלה מזה. ד. כאשר מדובר בשימוש במחשב לצרכים חיוניים ובסיסיים של החולה, שאין לו שום דרך אחרת לתקשר עם העולם, ויתכן שיש במצב רפואי זה, גם סרך סכנה. אבל יש להימנע מכל פעולת שמירת מידע לתוך דיסק המחשב וכדומה, משום איסור 'מכה בפטיש', וכל ההיתר הוא רק לצורך תקשורת חיונית עם סביבת החולה, ולא לכתיבת מכתב וכדומה או קריאת מאמר או ניהול שיחה לא חשובה במשך השבת. ובתנאי שבכל פעולות השימוש דרך המחשב, אין צורך ללחוץ על כפתור כל שהוא. ומחשב אשר בשעת ההתקשרות עם החולה משמיע בקול את הדו שיח, הרי שיש לכבות את מכשיר המגביר את קולו של המחשב מבעוד יום [תשובה מאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה בראשות הגרא"מ הלפרין; הגרא"ז וויס {תשובה שפורסמה, מתוך שיעור שנמסר לרבים בפרשת יתרו תשע"ט}: לגבי חולה A.L.S. נראה, כיון דהוי שעת דחק שאין גדולה ממנה, כיון שחולה זה התרגל לתקשר עם בני משפחתו וסביבתו רק בדרך זו, ומבלי יכולת לתקשר ולהביע צרכיו ומצוקותיו, הרי הוא בכלל בני אדם יושבי חשך וצלמות, לכן, נראה שיש מקום להקל. וזאת משום שעשיית מלאכה על ידי תנועת העיניים, ודאי הוי 'כלאחר יד', והרי בשו"ע (או"ח סימן שכח סעיף יז) הובאה שיטה שמותר לעשות אף מלאכה דאורייתא על ידי שינוי לצורך חולה שאין בו סכנה, ואף שדעת השו"ע (שם) אינה כן, ולשיטתו לא התירו אלא אמירה לנכרי בלבד, מכל מקום, דעת כמה מגדולי האחרונים, כשאין נכרי בנמצא, הרי שמותר לישראל לעשות מלאכה דאורייתא לחולה שאין בו סכנה כלאחר יד, כך פסק בשו"ע הרב (סימן שכח סעיף יט), וכך פסק בתהלה לדוד (סימן שכח ס"ק כב) וכתב בשמירת שבת כהלכתה (פרק לג הערה יח) בשם הגרש"ז אויערבך, במקום שאי אפשר לעשות מלאכה כזו על ידי נכרי, יש לסמוך על דעות הפוסקים שיש להקל במלאכה דאורייתא על ידי שינוי. אמנם הסתפקתי במקום שהתירו משום שבות או על ידי אמירה לנכרי לחולה שאין בו סכנה, האם היתר זה הוא רק במלאכה שיש בה רפואה למחלתו, או שמא, כיון שבלאו הכי, אין בו סכנה ולאו בפיקוח נפש עסקינן, האם חז"ל הקילו גם במקום שאין בו רפואה למחלתו אלא הקלה מייסוריו וסבלו. ואכן, בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אויערבך (ח"א סימן ט) כתב להקל לכבד שמיעה להשתמש ב'מכשיר שמיעה', וכתב בתוך דבריו, שדינו כחולה שאין בו סכנה, ומשום כך יש להקל בו. הרי שנטה להקל, בהקלת סבלו של חולה שאין בו סכנה, אף בדבר שאין בו תועלת רפואית. ומסברא זו של הגרש"ז, נראה שהקילו בכל אופן שיש בו הקלה בסבלו של החולה, וקל וחומר בנידון דידן, שמעיקר הדין אפשר לומר, שיש לדון שדינו כחולה שאין בו סכנה, כיון שמחלתו הקשה היא מחלה שבדרך הטבע אין ממנה מרפא, והוא בגדר 'עושין לו כל צרכיו', וכשיטת המגיד משנה, שמתיר אפילו איסור דאורייתא. ואף שאין כאן סכנה מיידית, ולכן יהיה אפשר לומר שדינו כחולה שאין בו סכנה, מכל מקום, כיון שמדובר בסבל בל יתואר, ואין לך שעת הדחק גדולה ממנה, יש להקל. וזו פשיטא לן, דבנידון דידן הוי מלאכה 'כלאחר יד'. ואף שאין בידו דרך אחרת, והוא משתמש תדיר באותה טכנולוגיה מיוחדת, מכל מקום הוי מלאכה בשינוי, דאין גדר כלאחר יד נקבע לפי כל אחד ואחד, אלא, פשוט הדבר, שעשיית מלאכה על ידי תנועת העיניים לעולם דינו כלאחר יד. ונראה עוד להוסיף בזה, אף שיש להחמיר בסגירת מעגל חשמל כאיסור מלאכה דאורייתא, מכל מקום, כאשר בלאו הכי נמלטנו מאיסור דאורייתא על ידי מלאכה שינוי, יש לצרף את שיטתם של גדולי הדורות שלפני תקופת החזו"א, הבית יצחק (השמטות יו"ד סימן לא) והמהרש"ם (ח"ב סימן רמז) שנקטו דכל האיסור בסגירת מעגל חשמלי אינו אסור אלא מדרבנן, משום 'מוליד', ולשיטתם הוי 'שבות דשבות', ובמקום צורך גדול מותר הדבר, כמבואר בשו"ע (סימן שז סעיף ה). ואף שכתב שם המג"א (שם, ס"ק ז) דאין להקל בצורך הרבה, אלא במה שמצינו בגמ', נראה פשוט דבנידון דידן, ודאי יש להקל, דברור כשמש דאין לך צורך גדול ממנו]. ויש המחמירים, שלא להשתמש במחשב זה בשבת, ולכן, ראוי שאחד מבני המשפחה הקרובים, שיהיה כל השבת לצדו, וידאג לכל צרכיו מבלי שהחולה יצטרך לבקש, ובפרט שישנה אפשרות לתקשר עמו מבלי לחלל את השבת, על ידי הנחת טבלת אותיות מזכוכית שקופה, עם אותיות חרוטות עליה בתוך משבצות, מול אישוני עיניו של החולה, ולראות מצדה השני של הטבלה, על איזו אותיות אישוני העין מכוונות, וכך לתקשר עמו במשך השבת.
    טוב שבמשך כל השבת ויום טוב יהיה מטפל סיעודי נכרי לצדו של החולה, כדי שהוא יטפל במכשירים האלקטרונים למיניהם.

  2. הדברים יפים ומרתקים, קטונתי מלהכריע בענין כבד משקל זה, ראה הערה קטנה, אינני בטוח ששימוש במכשיר זה באמצעות אישוני העין יחשב "כלאחר יד" כיון שכך היא דרך השימוש בו, לא מדובר במחשב רגיל אלא באמצעים מיוחדים שפותחו כדי שניתן יהיה להשתמש ככך, וזוהי דרך השימוש הרגילה במכשיר זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל