האם מותר לתלות מילה בספר תורה

רבני בית ההוראה
22 Adar 5779

שאלה:

שלום, האם מותר לתלות מילה בספר תורה? שמי שלום זכריה udiz5@bezeqint.net

תשובה:

תשובת הרב מנחם יהודה גרוס שליט”א ראש לשכת הקודש לעניני סת”ם בארה”ק

בירושלמי פ”ק דמגילה ה”ט, תולין בספרים ולא בתו”מ, ונפסק להלכה בשו”ע יו”ד רסי’ רעו, ועינינו ראו הנהגה זו בס”ת ישנים, מאשכנז ובעיקר מתימן וספרד.

ההכרח לתליה, כיון שהיו כותבים על גויל, והמחיקה בו מותירה רושם, שכן גויל שנתעבד ע”י עפצים אינו מזדייף, והוי חשש מנומר, ובעיקר שמגלה שכבת העור שלמטה, והיא דוכסוטוס, שאינו כשר לס”ת. זו”ז הכרח לתליה ולמנהג.

והיום שכותבין על קלף שאפשר למחוק בתחבולות שכמעט לא יראה רושם, ולא חושפים רובד אחר, לא נהגו לקלוף. ופשוט שאם היה הכרח לעשות כן, הס”ת כשר ללא פקפוק, ואולי חסר קצת בהידור למראה עינים.

בברכה וכט”ס.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *