שבע ברכות לספרדים/ ספרדי בשבע ברכות של אשכנזים

שאלה:

בסד שלום הרב! שאלה לגבי שבע ברכות 1) שבע ברכות שלא בבית החתן האם מברכים 2 ברכות גם לספרדים או גם לאשכנזים? אם נכחתי וברכו את כל ה7 האם היה עלי לענות אמן? ואם כיבדו אותי האם מותר לי לברך? 2)לדעה שמברכים 2 שלא בבית החתן איזו ברכה מברכים קודם? 3) כמצד אפשר להפוך את המקום לבית חתן? 4) האם מותר לדבק בין הברכות?

תשובה:

שלום רב,

אשכנזים מברכים תמיד את כל השבע ברכות. הספרדים מברכים רק 2 ברכות, הגפן, ואשר ברא (ראה שו"ע אב"ע סי' סב).

אם אתה ספרדי, ודאי שאתה יכול לענות אמן על הברכות של האשכנזים. שהרי לשיטתם בכל מקרה זה ברכה מחוייבת. ראה בביאור הלכה סי' רטו.

מעבך לכך, ראה בשו"ת אבני ישפה (ח"ב סי' צד) שהביא ראיה מעניינת שספרדי יכול לברך להוציא אשכנזי ידי חובתם בשבע ברכות שנערך שלא בבית החתן. מדברי החיד"א בשו"ת חיים שאל (ח"א סי' צט) לענין בן ארץ ישראל שנמצא בחו"ל ודעתו לחזור לא"י וירד לפני תיבה ומנהגו לא לברך על הלל של ר"ח כדעת השו"ע סי' תכ"ב סע' ג' האם יברך על ההלל להוציא רבים ידי חובתם כיון שלדעתו היא ברכה לבטלה והוכיח שם מן הגמ' פסחים (קו,א) רב אשי אקלע למחוזא אמרו ליה ליקדיש לן מר קידושא רבה הבו ליה סבר מאי ניהו קידושא רבה אמר מכדי כל הברכות כולן בפה"ג אמרי ברישא אמר בפה"ג ואגיד ביה חזייה לההוא סבא דגחין ושתי קרי אנפשיה החכם עיניו בראשו ע"כ ופירש רשב"ם וז"ל ואגיד ביה האריך בו לדעת אם יסרב אחד מהם לשתות ובתוך כך יבין דרק ברכת פרי הגפן רגילים לומר ותו לא שאם לא כן היה אומר להם קידוש גדול של לילה כמנהגם עכ"ל וכן כתב הר"ן שם

מכאן אנו למדים שאעפ"י שרב אשי לא היה נוהג לומר ביום את הקידוש הארוך של הלילה ומסתבר שכך נהגו במקומו של רב אשי, בכל זאת אם במחוזא היו נוהגים לומר גם ביום קידוש של הלילה היה אומר להם כמנהגם. והיה מוציאם בשם ומלכות ידי קידוש שהם היו נוהגים ולא היה חושש לברכה לבטלה

ומזה למד בשו"ת חיים שאל לענין אותו בל אדם שירד לפני התיבה בחו"ל שאין מנהגו לברך על ההלל בר"ח שבכל אופן יכול לברך להוציא הרבים שמנהגם לברך כיון שלדעת הפוסקים שע"פ מנהגם מברכים על הלל של ר"ח הרי לדעתם גם הוא מחויב לברך בר"ח כיון שלסברתם כו"ע צריכים לברך על הלל של ר"ח עיי"ש.

ואם כך גם בשמחת שבע ברכות הספרדי שלא נוהג לברך במקרה כזה, יכול להוציא ידי חובתו את האשכנזי.

לגבי שאלתך, כיצד ניתן להפוך את המקום לבית חתנים – בית של החתן. אי אפשר להפוך את זה לביתו אם הוא לא גר שם. הפתרון שישכור את המקום לא יעזור. מסברא נראה לומר שלדעת הספרדים הנוהגים שלא לברך אלא בבית החתן, אין לברך במקום שהחתן שוכר אולם, משום שאין זה ביתו, הוא לא גר שם, למרות שהוא משלם את שכירות האולם עבור האירוע. וכך ראיתי בספר בית חתנים להגר"מ פנירי (ח"ב עמוד שעו) שהביא כך בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל. (ומה שהביא שם שיש חולקים, המעיין היטב יראה שזה משום שיש חולקים ומרחיבים את המקומות בהם ניתן לברכך ברכת חתנים. אולם לפי מה שכתבו כל גדולי הספרדים שהיום המנהג הוא לברך רק בבית החתן, גם אם הוא שוכר אולם אין לברך.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל