תליית מעיל רטוב בחדר שיש בו תנור חימום בשבת

רבני בית ההוראה
ט' טבת ה'תשע"ט

שאלה:

האם אפשר לתלות בשבת מעיל רטוב במתלה המיועד לו, והאם מותר לתלותו במקומו הרגיל במקרה שנמצא בסמוך לתנור או הסקה (שחומם מגיע ליד סולדת בו)?

תשובה:

שלום וברכה

מותר לתלות את המעיל במקומו, ואין איסור גם אם יש תנור בחדר, ובלבד שהבגד לא יתחמם לחום שהיד סולדת בו, שבאופן זה יש שחששו לאיסור בישול אף שהמים מתאדים, חום יד סולדת לחומרא הוא 45 מעלות. לכן אין להניח קרוב ממש לתנור.

מקורות:

בספר יראים (השלם סי’ רע”ד) מפרש את דברי הגמ’ (שבת ע”ד ע”ב) שהובאו לעיל – “האי מאן דשדא סיכתא לאתונא חייב משום מבשל”: “פירוש, שמי לחלוחית של עץ מתבשלין”. למדנו מדבריו, שאף שהבישול גורם לאידוי המים, ואין הוא נהנה כלל מחימום המים עצמם, אלא מכך שהעץ נשאר יבש כתוצאה מאידוי המים, נחשב הדבר לבישול.

וכ”כ בתוס’ הרא”ש (יבמות ו’ ע”ב) בשם רבינו מאיר, שהמדליק נר בשבת חייב חטאת, אפילו אליבא דרבי יוסי שסובר (ביבמות שם) שהבערה ללאו יצאת, ואין בה חיוב חטאת, ולכן רבי ישמעאל בן אלישע שקרא והטה (שבת י”ב ע”ב) אמר, שכשיבנה ביהמ”ק יביא חטאת שמינה – “דכשקרא והטה השמן אחר הפתילה, נתבשל השמן בשלהבת הפתילה, ומה לי בישול של שמן, ומה לי בישול סמנין”.

אבל בשו”ת חתם סופר (יו”ד סי’ צ”ב) כתב: “בודאי המדליק נר בשבת אין בו משום בישול, רק משום הבערה. ולא לשתמיט מקום, דהנותן שמן בנר חייב משום מבשל. ולא משמע דתליא זה בפלוגתא מלאכה שאינה צריכה לגופא, אלא לכולי עלמא לית ביה משום מבשל. אף על גב דלגבי בשר בחלב סבירא ליה לגדולי אחרונים דהוה מבשל, מכל מקום מלאכת שבת בעינן שיהיה כיוצא בהן במשכן, ושם היה בישול הסממנים, שדבר המבושל היה בעולם והיה צריכים לו, וכל בישול שכיוצא בזה חייב עליו, אפילו כלי מתכת… ומכל מקום ענין בישול בשבת הוא שצריך להדבר המתבשל, ועכ”פ נשאר בעולם. מה שאין כן כשכלה והולך ואחר הבישול, לא נשאר בידו מאומה, אף על פי שמכל מקום בישל הדבר ההוא, ולענין בשר בחלב עשה תועבה, דרחמנא קפיד אמעשה הבישול ההוא, מכל מקום בשבת פטור, דלא הוה כעין בישול סממנים… ואם כן הכי נמי בשבת לא מיחייב משום מבשל אלא משום הבערה, ולענין בשר בחלב אפשר דהוה בישול” (וע”ע בנשמת אדם כלל כ’ ס”ק ב’ ובשביתת השבת מבשל ס”ק ל”ו ובשש”כ פט”ו הערה ל”א ובהוספה שבכרך המילואים).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *