אדריכלית שמנעה רווח של בינוי בגג מהלקוח

שאלה:

שלום לכבוד הרב
אני עובדת במשרד אדריכלות כמגישה היתרי בניה לעיריה.
לאחרונה הוצאנו היתר לבנין עם כמה שכנים שכולם הכשירו עבירת בניה ויש להם משפטים עם מחלקת פיקוח.
התכנית נפתחה עם בקשה למרפסת לקומת הגג למרות שבפועל יש להם שם בינוי. לאחר מכן מישהי במשרד קלטה את הטעות ותקנה אותה ומיד לאחר מכן התיק עבר לטיפולי.
כאשר אני קיבלתי את הקובץ היו בו שתי תכניות- אחת עם מרפסת לקומת הגג ואחת עם שטח חדר.
לקחתי את התכנית עם המרפסת ואיתה המשכתי להתנהל מול העירייה. ולא ידעתי מהתוכנית המתוקנת שהייתה.
בכל התהליך הדיירים נדרשו לחתום על התכניות כמה פעמים אבל כיוון שהם סמכו עלינו הם חתמו על התכנית בלי להסתכל.
עכשיו, הם באים בטענות שברשלנותינו יצא להם היתר רק למרפסת ולא לבנית חדר.
חשוב לציין שבכל התהליך הדיירים האחרים קיבלו אגרות לתשלום והם לא קיבלו כיוון שזה רק מרפסת אבל הם לא פנו אלינו לבדוק למה…
רציתי לשאול:
1. האם כאשר הלקוח חותם על התכנית הוא בעצם מאשר שהיא לפי רצונו?
2. האם הטעות היא באחריות המשרד או באחריותי האישית?
3. מי אמור לשאת בעלויות של ההיתר החדש להכשרת העבירה שלהם ( שכ"ט, הוצאות הליך)
4. קנסות של מחלקת פיקוח אם יהיו… באחריות מי הם?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

כדי לקבוע הלכה יש לשמוע את שתי הצדדים. ולכן אני רק בא להציע את הדברים לפי הנכתב ע"י צד אחד.

יש כמה סיבות לפטור את העובדת שהגישה את התוכנית:

  1. כאשר הצדדים חתמו על התוכנית, נחשב שהסכימו לכל הכתוב בה. ואין להם זכות תביעה נגד מי שמגיש את התוכנית.
  2. פועל שנשכר להפיק רווח, ולא הפיק את הרווח שנתבקש, נחלקו הפוסקים האם ניתן לחייבו על מניעת הרווח. ומספק אין לחייב את הפועל.
  3. לטענתה של העובדת השנייה כשקיבלה את העבודה לידיים לא פירשו לה בבירור שהיו שתי תוכניות אחת שגויה ואחת מתוקנת, ושתפעל רק עם התוכנית המתוקנת. ונמצא שהפסד ההוצאות שגרמו ללקוח נחשב גרמא בשוגג, ופטור אף לצאת ידי שמים.
  4. כמו כן הקנסות של פיקוח, ודאי שלא ניתן לחייב, כיון שזה רק גרמא שלא ברור שיהיה הזיק, וגרמא בשוגג פטור אף לצאת ידי שמים.

אמנם על מדוכה אחרת לא ישבתם, שלמרות שאתם פטורים לשלם הפסדים, אמנם הלקוח לא חייב לשלם לכם על העבודה, מאחר ועשיתם עבודה שאין לו צורך בה, ולא ביקש ממכם לעשותה, אינו חייב לשלם לכם, ואם שילם מראש צריכים להשיב לו את כספו.

בהצלחה וחנוכה שמח.

 

מקורות:

1. ראה שו"ע חושן משפט סימן מה סעיף ג ובסמ"ע שם ס"ק ה בשם הרמב"ן שאם חתם וסמך על הסופר, האמין והתחייב על כל דברי הסופר.

2. פועל שטעה: בגמרא (ב"מ עג, ב) אומרת שפועל שהבטיח לחברו למכור לו יינו ואם יפשע ולא ימכור ישלם לו מכיסו, התחייבות זו נחשבת לאסמכתא ופטור המתחייב, משום שאין בידו למכור לאחרים שמא לא יקנו ממנו, משא”כ בשדה שבידו לזורעה.

הריטב”א ביאר את הגמרא: “ומורי הרב תירץ דהכא אף על פי שלא קבל עליו תשלומין כלל כיון שנתן לו מעותיו ליקח סחורתו ואלמלא הוא היה לוקח ע”י עצמו או ע”י אחרים אלא שזה הבטיחו שיקח לו וסמך עליו ונתן לו מעותיו על דעת כן הרי הוא חייב לשלם לו מה שהפסיד בהבטחתו דבההיא הנאה דסמיך עליה ונותן לו ממונו משתעבד ליה משום ערב, וזה ענין שכירות פועלים דבפרקין דלקמן שחייבין לשלם לבעה”ב מה שמפסיד כשחזרו בהן או שבעה”ב חייב לשלם להם מה שמפסידין דכיון שסמכו זה על זה נתחייבו זה לזה במה שיפסידו על פיו, וזה דין גדול. עכ”ל. היינו כיון שסמך עליו בהבטחתו שקינה לו סחורה חייב השליח אף על ההפסדים. וכן בשכירות פועלים שסמך עליהם שיעשו את מלאכה נתחייבו לשלם זה לש מה שיפסיד כל אחד.

ובשו”ת חת”ס (חו”מ סימן קעח, כתב שאין מי שיחלוק על דברי הריטב”א. ולכן חייב שם את השליח שקיבל מעות ולא הביא סחורה, שאם יש הפסד ברור חייב השליח. גם הנתיבות סימן שו ס”ק ו הלך בדרכי הריטב”א.

אמנם רבו החולקים על הריטב”א –  משפט שלום סימן קעו סעיף יד, והביא שבמראה פנים על הירושלמי (ב”מ פ”ה ה”ג) כתב שהוא שיטת יחיד, ושליח שלא ביצע שליחותו אין עליו אלא תרעומת. וכ”כ לדינא בשו”ת בית מאיר (סימן י) ושו”ת מהרש”ם (ח”א סימן עז) ישועות מלכו שם. אמרי בינה (סימן לט) דברי חיים (שומרים סימן יח) ובנחלת צבי (סימן רצב סעיף ז) וחזו”א ריש סימן כב.

ודעת רוב הראשונים – רמב”ן רא”ש נמו”י ריטב”א בשם ר”י – שמדובר שהשליח התחייב בשעת קבלת המעות, שיקנה יין, ואם לא ישלם את מניעת הרווח. ולפ”ז לא ניתן לחייב את האדריכלית שמנעה רווח של בינוי חדר, גם אם הושכרה לכך מפורשות, אלא אם כן התחייבה לשלם את המניעת רווח, וכאן שלא היה כן פטורה לדעת רוב הראשונים. וההפסד שנגרם ללקוח שהוציא הוצאות לאישור שלא נצרך לו, נחשב גרמי בשוגג, שפטור – ש"ך ריס סימן שפו.

3. גרמא בשוגג פטור לצי"ש – מאירי ריש פרק הכונס.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל