כנעני שהתגייר – ברכת שלא עשני עבד / שלא עשני גוי בגר

רבני בית ההוראה
30 Cheshvan 5779

שאלה:

כנעני שהתגייר מברך שלא עשני עבד בברכת השחר?

תשובה:

שלום וברכה

נראה ששאלה זו תלויה במחלוקת הפוסקים לגבי כל גר שמתגייר כיצד מברך ברכת שלא עשני, גוי, ולכל שיטה כך יהיה בכנעני לענין שלא עשני עבד.

כמובן שהשאלה אינה מעשית אחר שסנחריב בלבל את האומות ואנחנו לא יודעים היום מי הוא כנעני אלא רק לימות המשיח במהרה בימינו…

מקורות:

בדין נוסח ברכת “שלא עשני גוי” בגר נחלקו הדעות בין הפוסקים: יש אומרים, שאינו מברך “בא”ה אמ”ה שלא עשני גוי”, אלא “שעשני ישראל”[1], או “שעשני גר”[2]. ויש שכתבו[3] שהגר מברך אף הוא ברכת שלא עשני גוי כשאר ישראל. וי”א שאינו מברך כלל ברכה זו[4]. למעשה המברך יש לו על מי לסמוך, והנוהג במנהגי הספרדים יאמר ללא שם ומלכות.

[1] רמ”א (או”ח סי’ מו סעי’ ד). וטעם דבריו שם, דאף שאינו יכול לברך “שלא עשני גוי” כנוסח שתיקנו חז”ל, שכן תחילת ברייתו כגוי היתה, מ”מ שפיר רשאי הוא להלל להי”ת על שהנחהו בדרך אמת ותקע אהבתו ויראתו בליבו עד שנטש כל הבלי עוה”ז וחמודות תבל ובא להסתופף תחת כנפי השכינה.

בט”ז שם פירש באופן אחר, דכיון שאמרו חז”ל “גר שנתגייר כקטן שנולד דמי”, נמצא שבשעת כניסתו לקהל ישראל נעשה כבריה חדשה, ועל לידה חדשה זו יש לו להודות להי”ת כשאר ישראל. ועיין עוד במג”א שם שפי’ באופן נוסף, ראה בהרחבה בעיונים סי’ פג.

[2] ע”פ הבנת המג”א שם (ס”ק י) בשיטת הרמ”א בדרכי משה שם, ועיין מש”כ בזה המאמר מרדכי (שם ס”ק ז). ובאחרונים הקשו, היאך יוכל לשנות ממטבע לשון שקבעו חז”ל לברכה זו, הא לא מצינו שיבדה אדם נוסח לתפילה וברכה ע”פ הענין הנכון לפי ענינו, וראה בזה בעיונים שם.

עוד כתב שם המג”א, שגם אם בירך “שלא עשני גוי” יש לו על מי לסמוך, שכן מדברי המקובלים נראה שלא נתקנה ברכה זו כהודיה על תחילת ברייתו של אדם שהיתה בקהל ישראל, אלא כוונת ברכה זו היא שמודים אנו להי”ת על נשמתינו ששבה אלינו בבוקר כשהיא זכה וטהורה בלא שנדבק בה משהו מנשמות הגויים והעבדים, ולפי טעם זה אין כל מקום לחלק בין גר לשאר ישראל.

[3] נזירות שמשון ע”ד הט”ז שם (ס”ק ה), עיי”ש טעמו.

[4] ב”ח ופר”ח שם, וכן הכרעת הברכי יוסף (ס”ק ט) ובספרו קשר גודל (סי’ ה ס”ק כו). וטעמו בזה הוא, שעיקר ההודיה שבברכה זו מתייחסת לעצם ברייתו של אדם ששתלו הקב”ה בחצרות בית ה’ בקרב העם היהודי, אבל גר שבבחירתו בא לקהל ישראל אין לו לברך ברכה זו.

2 Comments

  sus:

  אני מתנצל שלא דייקתי עם השאלה, אך מודה שהחכמתי עם המקורות המדוייקים.
  בכוונה שאלתי על כנעני משום שקולל ע”י נח עבד עבדים יהיה לאחיו…
  ובהכרח עלולה להיות מעשית בימות המשיח אם נמצא כנעני שהתגייר ולמפרע ברך (בשוגג כמובן)

  אני מודה על התשובה מקרב לב, שבת שלום :)

  רבני בית ההוראה:

  אתה נכנס לשאלה של קבלת גרים מעמי כנען, אבל באופן שהגיור חל והוא אכן יהודי, אזי זה ממש כמו הנדון בשאר גרים לענין שלא עשני גוי, שכן אם נאמר שמחמת שקטן שנולד דמי הוא יכול לברך שלא עשני גוי, הוא יכול גם לברך שלא עשני עבד, שאלתך הובנה היטב והתשובה היתה בהתאם לכך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *