חודשי הבחנה בזמנינו שיש אולטרא סאונד

רבני בית ההוראה
כ"ט חשון ה'תשע"ט

שאלה:

ערב טוב לרב!
*האם כיום שיש טכנולוגיה ויש צילומי אוללטרסאונד שיכולים לשער בכל תקופה בן כמה הוולד בבטן אימו, אפשר שלא צריך לחכות 3 חודשי הבחנה לאישה שרוצה להינשא שוב?

*ידוע שנערה כבר בן 12 ויום יכולה להוליד אזי למה רש”י בפרשתינו כותב על רבקה שבתחילה עברו לה מגיל 3 עד גיל 13 שיכולה להוליד וכו’ הרי מגיל 12 כבר יכולה ?

תשובה:

שלום וברכה

בספר משנת האישות דן בזה הגאון רבי משה קליין שליט”א, וכתב כך:

יש שדנו לומר, שבזמנינו שיש בדיקות אולטרא סאונד בהן ניתן לברר היטב אם האשה מעוברת או לא, אין מקום לדין ההבחנה, וכבר לאחר ו’ שבועות שהבדיקה היא ודאית יש להקל ולהתיר לה להנשא, אולם לדינא לא מצינו למי שהקל בזה[1].

[1] בשו”ת חיי עולם נטע (אבהע”ז סי’ נו – נז) דן בזה הרב המחבר עם הג”ר מאיר סטאלעוויץ, ועיקר נידונם שם הוא משום שהבדיקות בזמנם היו בגדר רוב בעלמא והצריכו מומחיות מיוחדת, ובזה דנו בתרתי, חדא, אם הבחנה על פי רוב ואומדנא מועילה כמו ראייה חושית של הבחנה לאחר ג’ חודשים בהם ניכר על גופה של האשה אם היא מעוברת. והשנית, אם יש נאמנות לרופא בענינים התלויים בדין, או שהלכה מיוחדת היא לענין פיקוח נפש, ובשאר ענינים אינם נאמנים, ראה שם ראיותיהם באורך. וע”ע שו”ת הר צבי (אבהע”ז סי’ מ) שציין לדבריהם והניח בצ”ע.

אמנם בזמנינו שבדיקת אולטרא סאונד היא דברים שבכל יום וכמדומה שהוא ממש כראייה חושית שהרי אופי הבדיקה כך הוא, שעל ידי קרני האולטרא סאונד הרופא רואה את חלל הרחם ויודע אם יש שם וולד ומה גודלו וצורתו, הכל בראיית העין ולא באומדנא בעלמא, יש צד גדול יותר לומר שלא גרע דינה של בדיקה זו מהא דהוכר עוברה בג’ חודשים. כמו כן דבר רחוק הוא לומר שאין נאמנות לרופא בענין זה, שהרי האשה יכולה לראות בעצמה כאשר יסביר לה היכן ומה לראות, ובידה לבקש את תצלום הבדיקה ולהראות לרופא אחר ולברר הדבר על בוריו ככל שיעלה בדעתה. ואם כן אין טעם לכאורה לדין ההבחנה, אם לא שנאמר שאפילו על ראייה חושית ממש לא חילקו חכמים בתקנתם, וכיון שנקבע להמתין עמה ג’ חודשים אף בזמנינו הוא כך. וראה שו”ת שמ”ש ומגן (ח”ב או”ח סי’ מא אות ה) שהניח דין זה בצ”ע.

לאידך גיסא יש לתמוה, מדוע סמכו על הבחנת ג’ חודשים להתיר לאשה להנשא, הרי בשו”ת נודע ביהודה (מהדו”ת אבהע”ז סי’ קלט) כתב שכלל זה דאשה עוברה ניכר לשליש עיבורה אינו מוחלט בכל הנשים, אלא דאזלינן בתר רובא, וכיון דכלל הוא בידינו ד’כל היכא דאיכא לברורי מבררינן’, בזמנינו שניתן לבדוק זאת להדיא על ידי אולטרא סאונד למן הדין לחייבה בכך קודם שתנשא. וכנראה הטעם בזה על דרך מה שכתבו התוס’ (יבמות לז ע”א ד”ה רוב), דכיון שמן הסתם לא ישתהה העובר במעיה כל כך, ואף אם ימצא שהיא מעוברת יתלו את הולד בראשון, די בכך לחובת ההבחנה, עיי”ש.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *