אכילת פחות מכביצה פת מחוץ לסוכה בליל שבת

רבני בית ההוראה
18 Tishrei 5779

שאלה:

האם מותר היום בלילה לאכול כזית לחם (פחות מכביצה) מחוץ לסוכה ?

תשובה:

שלום וברכה

אכן נגעת כאן באחת ההלכות הידועות בהל’ סוכה, ומבואר הענין בהרחבה בביאור הלכה בסי’ תרלט, שבשבת שיש חיוב סעודה וסעודה מתקיימת בכזית, וקידוש במקום סעודה די לו בכזית, אכילה כזו, המצוה מחשיבה אותה לקבע והיא אסורה חוץ לסוכה.

ראה שם בהרחבה.

2 Comments

    סהר:

    אם אני לא טועה יש חולקים על כך , מה אני עושה בשעת הדחק גדול ?

    רבני בית ההוראה:

    מוצא סוכת בית הכנסת ואוכל שם, גם שלא בחוג המשפחה. תזכה למצוות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *