טלטול ס”ת תחת אותה קורת גג להקפות וכל נדרי

הרב ירוחם ארלנגר‎
21 Elul 5778

שאלה:

שלום וברכה
מנין שנמצא במבנה שאינו מוגן ולכן הס”ת נמצא דרך קבע במקום אחר באותו בנין ולוקחים את הס”ת כל פעם שצריך למקום המנין ויש ארון קודש.
האם מותר לטלטל את הס”ת במצב זה לסליחות בשביל פתיחת הארון ומה יהיה הדין לכל נדרי.
וליל שמח”ת שלא נוהגים לקרוא בתורה.
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

נראה שאין היתר לטלטל ספר תורה בשביל מנהג זה של פתיחת הארון בסליחות, אבל בשביל כל נדרי ובודאי בשביל הקפות יש להקל, כיון שזה נעשה לכבוד התורה, ותחת אותה קורת גג.

מקורות:

על המקילים בחדר אחד לשני תחת קורת גג אחת, ראה הר צבי או”ח סי’ עא ואשל אברהם בוטאשטש סי’ קלה, וכ”כ עוד אחרונים, אולם לכתחילה יש לדאוג שיהיה ארון קודש עם ספר תורה בכל חדר, ראה שו”ת קנין תורה ח”ד סי’ טז, תשובות והנהגות ח”ב סי’ ז. על המקילים לצורך הקפות שזה לכבוד התורה, ראה מור וקציעה סי’ קלה, ושערי אפרים שער ט סעי’ מו, וראה פתחי תשובה סי’ רפב שאין למחות ביד המוציאים ס”ת לקראת ספר תורה חדש בהכנסת ס,ת, ואף שבשערי אפרים שם החמיר בזה שלא להוציאו מבית הכנסת, נראה מדבריו שם שתחת קורת גג אחת היה מתיר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *