יש חיוב להשתתף בתהלוכת ספר תורה?

רבני בית ההוראה
30 Av 5778

שאלה:

1. אם בזמן שאני לומד תורה בחברותא בישיבה, פתאם עוברת תהלוכה של הכנסת ספר תורה. האם צריך להפסיק ולצאת וללכת עם הספר תורה עד ליעדו?

תשובה:

שלום וברכה

בס’ נטעי גבריאל הכנסת ס”ת פרק יט עמ’ קסה כתב על פי הרמ”א בסי’ רפב סעי’ ב וערוך השלחן שם סעי’ ח, שיש חובה לעמוד לכבוד התורה ואפילו באמצע הלימוד, אבל אין חיוב לצאת ללוות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *