ברית מילה על ידי רופא חילוני / הרדמה בברית מילה

הרב ירוחם ארלנגר‎
ג' אב ה'תשע"ח

שאלה:

שלום רב
ברצוני לדעת תינוק שרופא לא דתי מל תינוק בבית חולים תחת הרדמה מקומית האם האב עשה מצווה והתינוק נכנס בבריתו של אברהם אבינו

תשובה:

שלום וברכה

אם הרופא חילוני לכאורה צריך לעשות הטפת דם ברית, לכן יש לברר היטב מה רמת שמירת המצוות של הרופא [וגם היכן למד למול], ואם הוא מחלל שבת בפרהסיה או חילוני גמור, יש לעשות הטפה, הכל בהתייעצות ובירור רב באופן פרטני לפי פרטי המקרה והרופא.

בנוגע להרדמה המקומית, אף שנהגו להמנע מכך זה לא מעכב בדיעבד, בשונה מהרדמה כללית שבזה יש להחמיר. לפעמים גם מקילים לעשות הרדמה מקומית בעיקר במילת מבוגרים.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ רסד סעיף א. בס’ אות חיים ושלום (שם סק”ה) כתב אף הוא לפסול מילה הנעשית על ידי רופא שאינו שומר תורה ומצוות, וכתב שהמל על ידם צריך להטיף דם ברית. ויעוי”ש שדחה בחריפות מש”כ בהגה’ רעק”א הנ”ל להקל במילת מומר, והוסיף שלא יתכן שיצאו הדברים מפיו, וכנראה תלמיד טועה כתבם ולאו מר בר רב אשי חתים עליה. בס’ כף החיים (או”ח סי’ שלא סקע”ה) כתב בשם שו”ת מחנה חיים (או”ח ח”ב ס”כ) דלמול ע”י רופאים פורקי העול הוא איסור גמור, ודינו של קטן זה כמי שנימול על ידי גוי לכל דבר וענין, ומי שמניח לו למול בשבת עובר על לפני עיור, כי המומר לא עשה מצוה והוא חילול שבת, וצריך להודיע זאת ברבים. ע”ש.

ב. באגרות משה יו”ד חלק ד’ סימן מ’ הביא בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שהסיבה שאין עושים הרדמה בברית מילה מפני שאין רוצים לעשות שינויים במצווה זו, אך הוא שם כתב שהטעם הוא מפני שאין זה בריא להם ועדיף לעשות את המילה בלא הרדמה לבריאות התינוק. וכן הביא בנשמת אברהם חלק ה’ עמוד פג בשם הגרש”ז והגרי”ש אלישיב זצ”ל שאין ענין לגרום צער לתינוק במילה ואם יתברר שאין סכנה לתינוק במשחה מרדימה יהיה מותר להשתמש בה לצורך ברית מילה. ובשבט הלוי חלק ה’ סי’ קמ”ז כתב שבמילת מבוגר או מילה מסובכת נוהגים להשתמש בהרדמה מקומית בלי פקפוק. אמנם עי’ בשו”ת אמרי יושר חלק ב’ סימן ק”מ אות ג’ שכתב שאין להשתמש בחומרי הרדמה כי המילה צריכה להיות בצער. ועי’ גם בשו”ת מהרש”ם חלק ו’ סי’ ק”ח וביביע אומר ח”ה יו”ד סי’ כ”ב. ולמעשה הורו הפוסקים שמשפחה המתעקשת על משחה מותר לעשות את הברית בדרך זו. לעיון בכל הדעות הרפואיות והלכתיות בענין זה כדאי לעיין באינצקלופדיה הלכתית רפואית חלק ד’ עמ’ 570 ואילך באריכות רבה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *