יחוד בלילה שלוש נשים עם גוי

הרב ירוחם ארלנגר‎
24 Tamuz 5778

שאלה:

שלום הרב
3 נשים בנסיעה בלילה באוקראינה (קברי צדיקים) עם נהג גוי.
מה ההלכה?

תשובה:

שלום רב

למנהג הספרדים ודאי אסור. שכן יחוד של איש אחד אפילו עם כמה נשים אסור לדעת השולחן ערוך סי’ כב סעי’ ה. למנהג האשכנזים יש להקל בשעת הדחק כיון שיש כאן שלוש נשים [ראה שם ע”ד השו”ע הנ”ל] ואפילו בלילה יש להקל בשעת הדחק כמבואר בשו”ת הרמ”א סי’ יד. אבל ודאי זה לא לכתחילה כיון שיש שהחמירו בזה בלילה להצריך ארבע נשים גם לאשכנזים, ראה נטעי גבריאל יחוד עמ’ קנח. ובפרט כאן שמדובר בגוי שלדעת המקנה בקידושין פב כיון שהוא פרוץ לא מועיל בו ההיתר של ג’ נשים, כך שאינני רואה צד להתיר זאת, אולי בדוחק עם נהג יהודי חרדי.

התשובה בהתחשב בכך שהדרכים שם ארוכות וחלקן חשוכות כך שיש בהם בעיה של יחוד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *