הפסק בדיבור בין עיסה לעיסה בהפרשת חלה – לברך שנית

רבני בית ההוראה
24 Sivan 5778

שאלה:

בס”ד
שלום רב
אני עושה בצק בשיעור ומפרישה חלה בברכה,
ועוד זמן כשעה או שעתיים אני וה עוד בצק מאותו בצק קמח בשיעור שחייבם ברכה האם אני צריכה להפריש חלה בברכה.

תשובה:

שלום וברכה

כיון שמדברים באמצע ופונים לדברים אחרים, יש לברך שוב.

מקורות:

לגבי הפסק גדול הוא מוסכם שכך הדין, ראה נדון כעין זה בשו”ע סי’ יט סעי’ ה לענין הפסק בין שחיטה לשחיטה, ובאו”ח לענין ציצית בסי’ ח סעי’ יב, לגבי דיבור בעלמא כשמיד ממשיכים נחלקו הדעות, ולהלכה הט”ז שם נקט שספק ברכות להקל ואילו הש”ך בנקודות הכסף חולק ונוקט שהעיקר להלכה שחוזר ומברך, ובמשנה ברורה סי’ ח ס”ק כח נקט כהט”ז.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *