ספר תורה שאין בו נ’ הפוכה בפרשית ויהי בנסוע

הרב ירוחם ארלנגר‎
22 Sivan 5778

שאלה:

בספר תורה שפרשת ויהי בנסוע לא מסומן בנונין הפוכין בתחילה ובסןף האם אפשר לקרוא בה לכתחילה?

תשובה:

שלום וברכה

בשו”ת מהרש”ל סי’ עג תמה על מנהג הסופרים שכותבים נ’ הפוכה בספר תורה, וכתב שהיא טעות, וסימון בעלמא הוא לכך שהפרשה הזו סתומה ואינה קשורה לפניה ולאחריה אף שמן הדין לא היתה צריכה להיות סתומה, ונקט שספר תורה שיש בו נ’ הפוכה פסול לגמרי [אמנם הנודע ביהודה מהדו”ק יו”ד סי’ עד חלק עליו והכשיר ספר זה משום שסבר שתוספת אות אינה פוסלת, אבל זה לא הנדון כאן]. כמו כן בשו”ת מהר”ם לובלין סי’ עה כתב שאין לעשות נו”ן  הפוכה בס”ת, אלא שסבר שכתיבתה אינה פוסלת. הרי שעצם הדין הזה נתון במחלוקת. וראה בקסת הסופר סוף סי’ טו שהביא כמה מנהגים על אופן עשיית הנו”ן ההפוכה אם הופכים את כל הנו”ן או רק את רגלה. לכן קשה לומר שספר תורה שיהיה בלי נו”ן הפוכה יהיה פסול, ובפרט ששיטת  הרמב”ם ידועה שניתן לברך על ס”ת פסול והמשנה ברורה בסי’ לב מצרפו הרבה עם עוד ספקות. אבל כמובן לכתחילה יש להשתמש בספר העשוי בדקדוק לפי המסורה, ויש לתקן ספר זה כדין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *