יום טוב שני לבחור ישיבה בן חו"ל בארץ ישראל

שאלה:

לכבוד הרב הגאון שליט"א,
בנוגע ליו"ט שני של גלויות לבחור ישיבה הלומד בארה"ק במשך זמן ממושך ובתקופת בין הזמנים חוזר לביתו בחו"ל, האם עליו לנהוג יו"ט שני או לא.
ואפרט קצת את שאלתי :
-האם יש חילוק בזה בין מי שדעתו לחזור אחרי שנות לימודיו לחו"ל לגור שם למי שאין דעתו לחזור אלא רוצה להישאר בארץ ורק חוזר מידי פעם לחו"ל להורים שלו ? [שהרי המג"א סי' תסח ס"ק מה בשם מהרי"ל כתב שבחורים קרינן בהו דעתם לחזור, ובשו"ת אג"מ ח"ב סי' קא' כתב עפ"ז שאפי' אם רוצה לגור בארץ לא מהני, ולדידי קשיא לי שהרי במג"א לא מבואר כך שהוא כתב להדיא שרוצים ללמוד באותו מקום רק ב' וג' שנים.]
-האם יש חילוק בזה בין אם סומך על שולחן הוריו והחלטותיו לא נעשות אלא עם הסכמתם או אפי' אם אינו סומך עליהם חשיב כבן חו"ל ? [וכבר הוזכר תנאי זה בשו"ת הלכות קטנות ח"א סי' ד', אמנם יש שרצו לומר שאם הוריו לא מסכימים שיגור בארץ, בכ"ז כיון שמצות ישוב ארץ ישראל עדיפה על מצות כיבוד אב ואם, חשיב כבן א"י. אמנם, לדידי לא ברירא האי מילתא שהרי הכא לא דנים אם מותר לו לשמוע להוריו אלא אף דשלא כדין מתנהג, סו"ס אם רוצה לשמוע להוריו חשיב כדעתו לחזור, והעיקר לקבוע את מצבו של עכשיו, וז"פ.]
-האם יש חילוק בזה בין אם הגיע לגיל השידוכים שאז אולי ירצה להתחתן עם אשה ויגור בארץ או אפי' אם לא הגיע לגיל השידוכים דינו כדעתו לחזור. ומהו גיל השידוכים [האם תלוי בכל א' וא' או שזה כמ"ש באור לציון שזה כבר מגיל יז', ותמוה הוא שלא ראינו בימינו שנקרא הגיע לגיל השידוכים בגיל הזה, ורק אם יציעו לו אשה עם הרבה מוהר ומתן וכמ"ש הלק"ט הנ"ל והאח'. וגם בזה אינני מבין כל הצורך, מדוע מודדים ע"פ האשה החשובה ביותר, והרי לא נקרא עכשיו דעתו להשתקע בגלל שלו יצוייר שיהיה לו אשה עם הרבה מוהר ומתן וכדו', וצ"ב.]
– האם יש לסמוך על החכם צבי סי' קסז' והגר"ז ס"ס תצו' והשואל ומשיב ועוד לצרף לספק אחר או שאין לסמוך עליהם בכלל לפי שראיתי בפוסקים דפליגי בזה, והוא נ"מ טובא לנדו"ד. ועוד האם הראייה שמביאים מהר"ח והראב"ן (פסחים נא.) היא ראיה טובה לדחות את שיטת הח"צ, שהרי ראיתי בהג' לשו"ת אבקת רוכל )סי' כו') שפקפק בדבר, ע"ש.
-האם אפשר לסמוך בכל תוקף על מה שהביא בספר מועדים וזמנים (ח"ז סי' קכ') בשם תשו' הגאונים דמבואר מיניה דדין יו"ט שני הוי חלות על הארץ ולא על הגברא, וקדושת א"י א"צ אלא יו"ט א' בלבד, ע"ש, ודברי הגאונים כדברי קבלה הם.

אשמח מאוד אם אקבל תשובה בדבר.
הבחור אליה סודרי.

תשובה:

שלום וברכה

אם הוא תלוי בדעת הוריו ושומע להם, אין ספק שדינו כבן חו"ל, אם אינו תלוי בדעת הוריו ודעתו מוחלטת להשתקע בארץ ישראל [נדיר מאוד!] דינו כבן ארץ ישראל, כן הורה הגרש"ז אויערבך והגרב"צ אבא שאול, ראה יום טוב שני כהלכתו פרק ז בהרחבה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל