כבד שטוגן במחבת

הרב ירוחם ארלנגר‎
4 Nisan 5778

שאלה:

האם כבד שטוגן על המחבת מותר לאכול אותו

תשובה:

שלום רב.

כבד שלא נצלה על גבי רשת כדין אלא טוגן במחבת או נתבשל, מותר באכילה אולם המחבת טעונה הכשרה, ויש מן הפוסקים שכתבו שאין להתיר כבד זה לאכילה אלא במקום שהדבר כרוך בהפסד מרובה או בביטול עונג שבת. כמו כן, אף לדעת המקילים בדבר, יש להדיח את הכבד היטב קודם אכילתו משאריות הדם.

המחבת צריכה ליבון וברוב סוגי המחבתות של זמנינו לא שייך ללבנם בלא שינזקו ולכן אין להשתמש במחבת זו שוב.

מקורות:

ראה שולחן ערוך יו”ד סי’ עג סעי’ א, שו”ת זבחי צדק סי’ יד, וכף החיים שם סעי’ טו. וע”ע שו”ת יחוה דעת חלק ב סי’ נא.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *