חתיכה הראויה להתכבד – תרנגולת בנוצתה

רבני בית ההוראה
9 Adar II 5778

שאלה:

כבוד הרבנים שליט״א
שלום וברכה
א. מה הדין בשחיטה המונית של עופות, אחרי כמה עופות (הודו) חיבים לבדוק את הסכין?
ב. האם שוחט ספרדי (השוחט לאשכנזים) יכול לסמוך על רוב (במקרה ונמצא פגם בסכין) דהיינו ע״פ הסברא שאין זו חתיכה העשויה להתכבד?
בכבוד רב

תשובה:

שלום וברכה

  1. אינני יודע להשיב על שאלה זו, יש להפנותה למערכות השחיטה הותיקות העוסקות במלאכה, ובכלל כדאי ללמוד מהם את סדרי השחיטה והבדיקות כדי שלא להכשל חלילה, תמיד טוב ללמוד מבעלי הנסיון.
  2. חלילה. השוחט אינו רלונטי, אם לפי מנהג בנטיי אשכנז אין כאן ביטול מחמת שחוששים שהיא חתיכה הראויה להתכבד, מה יעזור שהשוחט היה ספרדי?! האוכל מקבל כאן דבר שאסור לו באכילה!

מקורות:

על עיקר הנדון בתרנגולת בנוצתה אם היא נחשבת חתיכה הראויה להתכבד, ראה שו”ע סי’ קא סעי’ ג ולעומתו ברמ”א שם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *