חשש דם בביצה

רבני בית ההוראה
1 Adar II 5778

שאלה:

שלום וברכה. אם מצאו מראה חום אחרי שבישלו ביצה, יש לחוש שזה דם? אם כן האם מספיק לחתוך אותו חלק? תודה

תשובה:

שלום וברכה

פעמים רבות החום הזה נובע מבישול יתר, וניתן להבחין בנקל האם מדובר במשהו חיצוני או שעצם החלבון נעשה חום.

במקרה שזה נראה חיצוני, אינני יודע את המציאות אצלכם באוקרינה, אכתוב לפי המציאות בארץ ישראל ומכאן ניתן יהיה ללמוד:

ביצה המופרית מזכר, למנהג האשכנזים תמיד היא אסורה כולה, ולמנהג הספרדים אם הדם נמצא בחלמון כולה אסורה, ואם בחלבון רק הדם אסור, ראה שו”ע ורמ”א סי’ סו סעי’ ג.

לגבי ביצי תנובה יש דיון בין הפוסקים, ונקדים תחילה:

בנוגע לאיסור דם בביצים יש הבדל בין ביצים מופרות – שבאו על ידי זכר, שאם יש בהן דם דינן כמאכלות אסורות והכלים נאסרים וכו’, לביצים שאינן מופרות אלא מלאכותיות – על ידי חימום, שהדם בהן אסור רק משום מראית העין, ורק הדם עצמו אסור ושאר הביצה מותרת. ראה שו”ת אגרות משה יו”ד א ומנחת יצחק ח”א סי’ קו, ויביע אומר ח”ג יו”ד סי’ ב.

ביצי תנובה, רובן אינן מופרות, אולם כ15% מהן מופרות, ובזה מעיקר הדין יש ללכת אחר הרוב ולהקל בדינן כדלעיל וכן הוראת הגר”ע יוסף ביביע אומר ח”ב יו”ד סי’ ב ובח”ג סי’ נז, אולם יש שהחמירו בזה, ראה מנחת יצחק שם ואגרות משה שם סי’ לו ובשבט הלוי ח”ב סי’ כב, וכך מנהג העולם. אלא שגם הם לא החמירו אלא שיש להשליך את הביצה כולה, אבל הכלי בו בושלה לא צריך הכשרה ודי בכך שמניחים אותו 24 שעות ללא שימוש.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *