צוואה שתועיל לבת לקבל חלק מהירושה

רבני בית ההוראה
כ"ז שבט ה'תשע"ח

שאלה:

אדם שיש לו בנים ובנות האם יכול לכתוב צואה ולתת גם לבנות, שהרי מעביר נחלה מהבנים, וראיתי שהקצוה”ח בסי’ רפ”ג מביא שאם נותן לבנים ד’ זוזים בזה מספיק, אבל הפת”ש הביא בשם החת”ס לחלוק

תשובה:

שלום וברכה,

דרך העולם שחפצי שגם בנותיהם יקבלו מהעזבון, ומהתורה בת אינה יורשת, ולא מועיל שכותב או מצווה שהבת תירש חלק כבנים, ואם מתנה כן תנאו בטל, שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. העצה לכך שהבנות ייטלו חלק כבנים לכתוב שטר צווה שמקנה בחייו שעה לפני מותו את כל נכסיו לבניו ובנותיו בחלקים שווים.

בגמרא מבואר שלא לתת את כל נכסיו ולהפקיע ירושה של התורה “לא תהא בעבורי אחסנתא” אפילו אם בן אחד לא נוהג כשורה לא טוב להעביר ממנו את הירושה. הקצות הביא רשב”ץ שכתב שאם משאיר סכום מועט של ד’ זוזים אין איסור של עבורי אחסנתא – העברת הירושה. החת”ס והאגרות משה חולקים וסוברים שדבר מועט של ד’ זוזים עדיין לא מפקיע מהאיסור. וסוברים שצריך להשאיר דבר חשוב שע”ז לא תחול המתנה אלא יחול ע”ז כל דיני ירושה שבנים בלבד יורשים, ובכור ייטול פי שניים. ולכן כשכותב צוואה לכל בניו ובנותיו שייטלו בשווה, משאיר חלק חשוב שלא יחול ע”ז הצוואה ועל החלק הזה ינהג דיני ירושה של התורה.

הגדר של חלק חשוב באגרות משה כתב חומש מנכסיו, ובתשובה אחרת כתב שישאיר לכל בן סכום אלף דולר.

בהצלחה

מקורות:

ראה חת”ס חו”מ סימן קנא, והובא בפת”ש סימן רפב ס”ק א.

אגרות משה חו”מ חלק ב סימן נ כתב שיתן לכל בן אלף $ ובסימן מט כתב שישאיר חומש שינהג בזה ירושה דאורייתא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *