חיוב הלוי ליטול ידי הכהן בימינו

רבני בית ההוראה
21 Sh'vat 5778

שאלה:

שלום רב,
האם לוי חייב ליטול את ידי הכהן לפני ברכת הכוהנים?
אני לוי ובחלק גדול של התפילות אני מאריך את בתפילת שמונה עשרה ובזמן שהכהנים ניגשים ליטול ידיהם לקראת נשיאת כפיהם, אני עדיין בתפילת השמונה עשרה.
מלבד זה, בהרבה פעמים יש לויים נוספים בבית הכנסת, ושאלתי היא האם במצב בו סיימתי את תפילת השמונה עשרה ואני יכול לגשת ליטול ידי הכהנים, אבל יש לוי נוסף, האם אני חייב לגשת ליטול ידיהם?

תשובה:

שלום וברכה

ודאי לא מדובר בחיוב גמור, אלא בהנהגה שמקורה בדברי הזוהר והובאה בבית יוסף, ואם אתה באמצע שמונה עשרה אין צורך למהר. אבל אם סיימת, ודאי כדאי לזכות במצוה, ואם יש כמה לווים ניתן לעשות תורנות ביניהם.

מקורות:

הבית יוסף (סי’ קכח ס”ו) תמה גם הוא מה מקור המנהג שדווקא הלויים נוטלים ידי הכהנים מה שלא היה במקדש, וכתב “עד שזיכני ה’ ומצאתיו מפורש במדרש הזוהר פרשת נשא (קמו:) וזה לשונו תנא כהן דבעי לפרסא ידוי בעי ליתוסף קדושה על קדושה דיליה דיבעי לקדשא ידוי על ידי דקדישא מאי קדישא דא ליואה דיבעי כהנא ליטול קדושה דמיא מן ידוי דכתיב וקדשת את הלוים הא אינון קדישין וכתיב בלוים (במדבר יח א) וגם את אחיך מטה לוי וכו’ שבט אביך כלל מכאן כל כהן דפריס ידוי בעי לאתקדשא ע”י דקדישא ליתוסף קדושה על קדושה ולא יטול קדושה דמיא מבר נש אחרא דלאו קדישא. וכתוב עוד שם ובצניעותא דספרא תנא לוי דאתקדש כהנא בעי לאתקדשא בקדמיתא ע”כ וכן ראוי לנהוג” עד כאן לשון הב”י, [ומה שסיים שכן ראוי לנהוג שגם הלוי יטול ידיו קודם לכן, כתב הדרכי משה, שמנהג האשכנזים אינו כן, אלא סומכים על נטילת ידים שנטלו בקימת הבוקר].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *